To warto wiedzieć – dla rodziców

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 2

W BARTOSZYCACH.

Na terenie przedszkola dochodzi do zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu (czasem nawet życiu) dzieci. Nauczyciel częstokroć czuje się osamotniony i bezradny w sytuacji, kiedy ma do czynienia z zachowaniem w żadnym stopniu nie mieszczącym się w regulaminie przedszkola, a nierzadko będącym czynem karalnym lub przestępstwem.

 Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja czy dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców lub gdy rodzice są przyczyną danego zagrożenia, należy podjąć właściwe kroki, aby ochronić dziecko przed tymi złymi dorosłymi..

1.Cele procedur:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu na wypadek wystąpienia na terenie placówki wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych
 • Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu;
 • Uświadamianie rodzicom i opiekunom prawnym dzieci znaczenia działań z zakresu bezpieczeństwa
 • Zapewnienie poszkodowanym prawidłowej  opieki;

2. Zakres procedury:

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

3. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (dz.uz 2017 r.poz.59 ze zm.)
 • Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72; – Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art. 19, art. 33;
 • Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z póź. zm.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6 z 2003 r., poz. 69 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.2018 r., poz. 1055)
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245),
 • Statut Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach

4. Osoby podlegające procedurze;

1) Dyrektor –zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje przedszkole pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków; odpowiada za stan bezpieczeństwa budynku: czuwa nad systematycznością przeglądów technicznych budynku i sprzętu odpowiada za organizację i jakość pracy pracowników; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom

2) Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do eliminowania zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo dzieci, przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego. Natychmiastowego reagowania w przypadku zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

3) Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są zobowiązani do natychmiastowego reagowania i eliminowania zagrożeń mogących wpłynąć na stan zdrowia i bezpieczeństwo dzieci. przestrzegają przepisy prawa ogólnego i wewnętrznego.

4) Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola. przestrzegać przepisy bhp, czuwać nad bezpieczeństwem dziecka po dobraniu go spod opieki nauczyciela

Sposób prezentacji procedur:

1. Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej

2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

 3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurach.

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być także Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Wykaz Instytucji pomocowych dostępnych w Bartoszycach

Załącznik nr 1

Postanowienia końcowe

1.W trosce o trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

2.Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.

Opis procedur:

1. Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola.

Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30. Placówka bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu wprowadzenia dziecka do sali przez osobę przyprowadzającą i odebranie go przez nauczyciela, do momentu odebrania dziecka od nauczyciela przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione do tego przez rodziców. Jedynie podczas imprez organizowanych na terenie i poza terenem przedszkola z udziałem rodziców, opiekę nad dzieckiem obejmują również rodzice.

 • Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców / opiekunów prawnych, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.
 •  Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko w szatni i wprowadzają dziecko do sali, powierzając pod opiekę nauczycielce.
 •  Nauczyciel przyjmujący od rodziców dziecko pod swoją opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. Za przyniesione z domu zabawki i przedmioty, przedszkole nie odpowiada.
 •  Rodzice / opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę – nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące, gorączkujące lub wykazujące inne objawy chorobowe nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 • Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
 • Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

2. Procedura odbierania dziecka z przedszkola.

 • Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców / opiekunów/. Mogą być także odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców / opiekunów w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola lub w jednorazowym upoważnieniu.
 • Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców w upoważnieniu. Osoba ta może zostać wylegitymowana przez nauczyciela w celu sprawdzenia zgodności tożsamości.
 • Rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobom niepełnoletnim, a także nie ujętym w karcie zgłoszenia lub w upoważnieniu, a także osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź zachowującym się agresywnie.
 • Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30.
 •  W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w czasie zadeklarowanym w umowie lub w godzinach pracy przedszkola – wydarzenia losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji.
 • Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 • Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 • O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie sądowe
 • O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, agresywne zachowanie rodziców itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

3. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola

 • W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby przez nich upoważnione o zaistniałym fakcie.
 • W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów po 3 próbach nauczyciel nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych pod wskazanymi numerami telefonów nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce
 • przedszkolnej 1 godzinę
 • Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.
 • W przypadku braku możliwości skontaktowania się z dyrektorem przedszkola nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

4. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

 • Nauczyciel odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, czy zachowanie agresywne.
 •  W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu i skontaktować się z rodzicami, ewentualnie drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka.
 • O zaistniałym fakcie nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola.
 • Dyrektor wydaje nauczycielowi dyspozycje postępowania: odizolowania dziecka od rodzica, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, czy zachowanie agresywne, powiadomienia drugiego rodzica o zaistniałej sytuacji i konieczności osobistego zgłoszenia się po dziecko lub osoby upoważnionej

( wskazanej pisemnie).

 • Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego
 • komisariatu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.
 • W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam 

     podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

 • Dyrektor powiadamia pisemne policję , lub terenowy ośrodek  pomocy społecznej, lub wydział rodzinny  sądu rejonowego, jeśli sytuacja zgłaszania się rodzica/  opiekuna prawnego po dziecko w stanie nietrzeźwym powtórzy się.

5. Procedura postępowania w przypadku złego samopoczucia dziecka.

 • Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy).
 • W sytuacji zaobserwowania pogarszającego się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem przedszkola informują rodziców (prawnych opiekunów) o jego stanie, a rodzice (prawni opiekunowie)są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 • W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub wychowawcę grupy.
 • Nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom leków.

6. Procedura postępowania w razie wypadku.

 • Jeżeli zdrowie bądź życie dziecka jest zagrożone każdy obecny przy zdarzeniu pracownik przedszkola ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu wg swoich umiejętności.
 • Nauczyciel udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.
 •  Powiadamia rodziców, opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń.
 •  Powiadamia o zdarzeniu nauczycielkę zmienniczkę.
 • Nauczyciel  sprawuje opiekę nad dzieckiem do momentu przybycia rodziców i/lub pogotowia, opiekę nad pozostałymi dziećmi przejmuje wyznaczona przez niego osoba.

Podczas poważnego wypadku

 • Nauczyciel udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę, podejmuje środki zapobiegawcze w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola.
 • Powiadamia dyrektora placówki.
 • Niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku. Gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie z sugestią rodziców).
 • Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywa Pogotowie Ratunkowe i powiadamia Dyrektora Przedszkola.
 • Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 • Dyrektor zawiadamia rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący przedszkole.
 • O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zatrucia państwowego inspektora sanitarnego.

7. Procedura postępowania W przypadku, gdy dziecko samowolnie opuściło teren przedszkola

 • Nauczyciel powinien powiadomić o zaginięciu dziecka innych pracowników.
 • Stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone życie i zdrowie dzieci pozostałych w grupie.
 • Powiadomić dyrektora przedszkola.
 • Podjąć akcję poszukiwawczą na terenie przedszkola i poza terenem rozdzielając zadania innym pracownikom.
 • Akcja musi być przeprowadzona sprawnie i szybko.
 • W momencie znalezienia dziecka należy udzielić pomocy ewentualnie, gdy zachodzi taka potrzeba udzielić pomocy przedmedycznej  lub wezwać lekarza, pogotowie.
 • Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców dziecka.
 • Dyrektor uruchomia procedurę związaną z wyjaśnieniem zdarzenia i zebrania materiałów i dowodów i oraz podejmuje odpowiednie kroki.
 • W przypadku nieodnalezienia dziecka, gdy nie ma dyrektora na placówce, nauczyciel natychmiast powiadamia policję.
 • Zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz rodziców/opiekunów dziecka.
 • Złożyć zeznanie dyrektorowi przedszkola. • Pozostać do dyspozycji policji.
 • Dyrektor powiadamia o tym fakcie Kuratora Oświaty, jako organ nadzorujący przedszkole.

8. Procedura postępowania w razie  przypadku gdy nauczyciel  znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy

 • Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub środkami.
 • Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich osób niepowołanych
 •  Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez dziecko, przeprowadza z rodzicami rozmowę celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania co dziecko zabiera z domu do przedszkola
 • .Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.
 • Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych.
 • W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy przeprowadzić wspólnie z radą pedagogiczną analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki zapobiegawcze.
 • W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia należy wyprowadzić dzieci, powiadomić dyrektora i odpowiednie służby (straż pożarną, policję).
 • W trakcie prowadzenia akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcją.

W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik na terenie przedszkola znajdzie substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 • Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, 
 • Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola,
 • Dyrektor wzywa policję.
 • Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

9. Procedura postępowania w razie pożaru.

 •  Nauczyciel przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia pożarowego.
 • Niezwłocznie przerywa zajęcia, zbiera grupę.
 • Przyjmuje decyzję dyrektora co do sposobu działania:

a) rejon zagrożony;

 b) czas ewakuacji;

c) kierunek ewakuacji;

d) sposób ubrania i wyposażenia dzieci;

 • Niezwłocznie, w sposób zorganizowany wyprowadza grupę w rejon ewakuacji.
 •   Powiadamia dyrektora /osobę kierującą ewakuacją/ o stanie grupy w rejonie ewakuacji.
 •  Wykonuje dalsze polecenia dyrektora /osoby kierującej ewakuacją/.
 • Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, z którymi ma zajęcia w momencie wszczęcia alarmu.
 • W razie ewakuacji nauczyciel ustawia dzieci parami, pomoc nauczyciela/woźna sprawdza łazienkę, czy nie pozostały tam dzieci.
 •  Nauczyciel zabiera dziennik zajęć i wyprowadza dzieci w zwartej grupie drogami nakazanymi przez oznakowanie ewakuacyjne na wskazane miejsce poza budynkiem.
 • W czasie ewakuacji kontroluje stan grupy i jej zachowanie, nie oddala się od swojej grupy pod żadnym pozorem.

10. Procedura postępowania w przypadku przemocy w rodzinie.

 • Stwierdzenie śladów pobicia ( liczne obrażenia skóry, siniaki i inne)
 • Zgłoszenie do dyrektora
 • Rozmowa z dzieckiem , jeśli jest to możliwe.
 •  Wezwanie rodziców- rozmowa z dyrektorem w obecności nauczyciela lub psychologa.
 •  Przy powtarzającej się sytuacji, dyrektor powiadamia odpowiednie organa.                                                                
 •  Przedszkole włącza się w pomoc rodzinie poprzez:  organizowanie indywidualnych spotkań ze specjalistami, otoczenie dziecka szczególną opieką, podejmowanie w grupie elementów terapeutycznych np.: bajki, relaks, rozmowy, zabawy wyciszające, scenki dramowe  i inne.
 •  Przedszkole zapewnia wsparcie psychologiczne dla dziecka i rodziny przy współpracy Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

11. Procedura postępowania  w sytuacjach trudnych wychowawczo.

Konflikty z rówieśnikami:

 • Wypracowanie wspólnie z dziećmi kodeksu grupowego dotyczącego zachowań w grupie, na podwórku i na spacerze.
 • W przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowych miedzy dziećmi- przerwanie negatywnych zachowań.
 • Rozdzielenie wzburzonych dzieci i wyjaśnienie przyczyny sporu.
 • Poszukiwanie rozwiązania problemu.
 • Odwołanie się do kodeksu grupowego.
 •  Zachęcenie dzieci do podjęcia innego rodzaju zabawy.
 • Informowanie rodziców o zaistniałej sytuacji i wspólne wypracowanie metod postępowania z dzieckiem.
 • Stosowanie przez nauczyciela różnych form relaksacyjnych, gier i zabaw przeciw agresji i innych.
 • Przekazywanie rodzicom w/w propozycji.
 • Dostarczanie rodzicom wiedzy o instytucjach wspomagających rodzinę.
 • W przypadku powtarzających się konfliktów sugerowanie konsultacji w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innych ośrodkach.
 • W przypadku , gdy mimo w/w procedury dziecko nadal zagraża bezpieczeństwu i życiu innych dzieci, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (Statut Przedszkola).

12. Procedura postępowania w przypadku zauważenia osoby obcej na terenie przedszkola.

 • Przez osobę „obcą” na terenie przedszkola rozumie się osobę, która:
 • nie jest rodzicem dziecka
 • nie jest pracownikiem przedszkola
 • nie jest osobą zaproszoną przez dyrekcję przedszkola, bądź przez wychowawcę lub uprawnionego pracownika przedszkola
 • która swoim zachowaniem w wyraźny sposób narusza zasady i normy współżycia społecznego bądź też winny sposób stanowi zagrożenie dla porządku na terenie przedszkola oraz bezpieczeństwa dzieci lub innych osób przebywających na terenie przedszkola

W przypadku obecności osoby obcej nauczyciel:

 • Ustala powody obecności oraz zachowanie osoby postronnej w przedszkolu poprzez obserwację i rozmowę z nią.
 • W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań z jej strony niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola i wspólnie z nim podejmuje mediacje w celu nakłonienia tej osoby do jasnego określenia celu swojego pobytu lub też opuszczenia terenu przedszkola.
 • W przypadkach drastycznych niezwłocznie powiadamia policję i jednocześnie podejmuje działania, mające na celu zabezpieczenie dzieci i pracowników przed skutkami tych zachowań.

13.Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego na terenie przedszkola.

Postanowienia ogólne dotyczące procedur postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym obowiązujące . 

 • Dyrektor, nauczyciele, pozostali pracownicy, a także inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola zobowiązani są do dbałości o stan bezpieczeństwa na terenie placówki, jak również do reagowania w sytuacjach kryzysowych zagrażających bezpieczeństwu osób, mienia, w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 • Dyrektor, nauczyciele, pozostali pracownicy, a także inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola zobowiązani są do ścisłego przestrzegania postanowień procedury postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym obowiązujących w w przedszkolu oraz innych przepisów, aktów wewnętrznych regulujących sprawy bezpieczeństwa ww. placówce, jak i współdziałania podczas realizacji zadań z nich wynikających.
 • Za incydent terrorystyczny w rozumieniu procedury uważa się każdy incydent mający miejsce na terenie przedszkola, polegający na podłożeniu ładunku wybuchowego lub groźby jej użycia – informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego, użyciu gazu lub innych środków drażniących – mogących stanowić zagrożenie zdrowia i życia ludzi lub groźbie ich użycia, wtargnięciu uzbrojonego napastnika oraz wzięciu zakładnika.
 • Nauczyciele, pozostali pracownicy, a także inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez dyrektora placówki oraz funkcjonariuszy służb specjalnych (antyterroryści, policja, straż pożarna, siły zbrojne) podejmujących działania w razie zaistnienia incydentu terrorystycznego.

I. Wtargnięcie uzbrojonych napastników na teren placówki: Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola powinny:

 • Poddać się woli napastników – ściśle wykonywać ich polecenia.
 • Zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracać się do dzieci oraz pracowników przedszkola po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).
 • Pytać zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do dziecka oraz pracowników z jakimś poleceniem.
 • Zapamiętać szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.
 • Starać się uspokoić dzieci – zapanować w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
 • Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: – nie pozwolić dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, – nakazać dzieciom położyć się na podłodze.
 • W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonywać polecenia grupy antyterrorystycznej lub innych służb ratunkowych.
 • Po zakończeniu akcji: – niezwłocznie udzielić pomocy osobą poszkodowanym oraz pozostałym potrzebującym, – sprawdzić obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek – o braku któregokolwiek dziecka niezwłocznie poinformować członków grupy antyterrorystycznej lub innych służb ratunkowych, – nie pozwolić żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, – zapewnić potrzebującym uczestnikom zdarzenia pomoc psychologiczną, – prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców lub inne osoby upoważnione.

Uwaga! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez członków grupy antyterrorystycznej lub innych służb ratunkowych. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą

II. Użycie broni palnej na terenie placówki:

Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola w sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem powinny:

 • Nakazać dzieciom położyć się na podłodze.
 • Starać się uspokoić dzieci.
 • Dopilnować, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia przemieszczania się.
 • Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnować, aby dzieci wykonywały je spokojnie – gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.
 • O ile to możliwe zadzwonić pod numer alarmowy (112)

Uwaga! Nie należy  rozłączać się i jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację. Po opanowaniu sytuacji: – upewnić się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdzić, czy strzały z broni palnej nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru), w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podjąć odpowiednie do sytuacji działania, – zapewnić osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

14. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bądź ataku bombowego na terenie przedszkola

 I. Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:

 • Osoba, tj.: nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji lub jego zastępcy. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
 • Dyrektor powiadamia odpowiednie służby – Policję, Straż Pożarną, Siły Zbrojne.
 • Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami
 • Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje: – rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot), – treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego; – numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.
 • Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:

 • Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego wyznaczona
 • Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodnokanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
 • Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 • Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
 • Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 • Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety, szatnię) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 • Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora przedszkola oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo .
 • Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 • Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.

Jak zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”:

 • Podczas działań związanych neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń policji.
 • Ciekawość może być niebezpieczna- należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.
 • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.

Informacja o podłożeniu bomby Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola powinny:

 • Jeżeli jest to informacja telefoniczna: – słuchać uważnie oraz zapamiętać jak najwięcej informacji, – w miarę możliwości, nagrać rozmowę lub zapisywać najistotniejsze informacje, – zwracać uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle, – nigdy nie odkładać pierwszy słuchawki, a a
  • jeżeli jest to wiadomość pisemna, należy zabezpieczyć ją tak, aby nikt jej nie dotykał i niezwłocznie przekazać  ją Policji.
 • Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy (112).
 • Powiadomić o zagrożeniu pozostały personel placówki oraz dzieci, w sposób nie wywołujący paniki!
 •  Dyrektor zarządza ewakuację godnie z obowiązującą instrukcją
 •  Zabezpieczyć ważne dokumenty (np.: dziennik).
 •  Wyłączyć lub zlecić pracownikom ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 •  W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykać go i nie otwierać.
 •  W miarę możliwości ograniczyć dostęp osobom postronnym.
 • Dokonać próby ustalenia właściciela przedmiotu.
 • Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu):

Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola powinny:

1. Nie dotykać podejrzanego przedmiotu. (Uwaga! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia)

2. Zadzwonić pod jeden z numer alarmowy: 112

3. Zabezpieczyć, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym – głównie dzieciom, nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

4. Powiadomić o zagrożeniu pozostały personel przedszkola oraz dzieci, w sposób nie wywołujący paniki!

5. Zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.

6. Zabezpieczyć ważne dokumenty,

7. Wyłączyć lub zlecić pozostałym pracownikom ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.

8. Otworzyć okna i drzwi.

9. Usunąć z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.

10. Nie używać w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów komórkowych).

11. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń

Po wybuchu bomby:

Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola powinny:

 1. Ocenić sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnić się, jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch.
 2. Zadzwonić pod  numer alarmowy: 112
 3. Udzielić pierwszej pomocy osobom najbardziej potrzebującym.
 4. Sprawdzić bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 5.  W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podjąć działania odpowiednie do sytuacji.
 6.  Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

15. Procedura zakładania „Niebieskiej Karty”

 • NIEBIESKA KARTA została opracowana przez państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ma na celu:
 • zwiększenie bezpieczeństwa ofiarom przemocy domowej;
 • rozwijanie zdolności samoobrony przed przemocą;
 • tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy;

NIEBIESKA KARTA służy:

 • dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie;
 • ocenie zagrożenia daną przemocą;
 • przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej;
 • jako dowód w sprawach sądowych;
 • usprawnianiu procedur działania w sprawach dotyczących przemocy;
 • poszerzaniu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy;

Jak przedszkole działa w sytuacji przemocy wobec dziecka?

 • Jeśli zaistniało podejrzenie stosowania wobec dziecka przemocy domowej. Informacja o uruchomieniu tej procedury musi w ciągu 7 dni trafić do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego.
 • Wszczęcie procedury odbywa się przez wypełnienie przez uprawnioną osobę (m.in. nauczyciela) formularza „Niebieska Karta – A”                        Załącznik nr 2 do procedury

W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi przedstawiciel oświaty. Do jego zadań – w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie – należy m. in.:

 • udzielanie kompleksowych informacji o:

możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

 • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 • prowadzenie rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
 • diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
 • udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, działania podejmuje się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

Jeżeli osobami podejrzanymi są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.

Na posiedzenie zespołu nie zaprasza się dziecka, a działania wobec dziecka prowadzi się w miarę możliwości w obecności psychologa.

  Opracowały: 

  dyrektor Anna Chilimończyk

mgr Małgorzata Michałowska- Kuźmowicz

mgr Danuta Banach

mgr Ewa Przybytek


P


P

RAPORT  Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2        W BARTOSZYCACH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Data wykonania raportu: 29.05. 2018r.

 

Wymaganie 1.                                                                                                                 Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

 Przedmiot ewaluacji wewnętrznej:                                                                      Przedszkole posiada koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

 Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat skuteczności i efektywności wdrożonych działań z założonymi celami zawartymi w Koncepcji pracy przedszkola.

Pytania kluczowe:

 1. Czy przedszkole skutecznie realizuje przyjętą koncepcję pracy?
 2. Co zyskały dzieci poprzez realizację zadań zawartych w koncepcji pracy przedszkola?
 3. W jaki stopniu planowane i realizowane przez nauczycieli zadania są zgodne z koncepcją pracy przedszkola?
 4. Jakie działania podejmuje przedszkole w celu aktywizowania rodziców w realizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy przedszkola?     Zespół zadaniowy powołany do ewaluacji:                                                                                                                                                                                                      Alicja Łukjanowicz -lider                                                                                         Justyna Gajewska                                                                                                      Iwona Osiecka

W przedszkolu istnieje Koncepcja pracy  przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej. Raz w roku podejmuje się analizy i dyskusji nad Koncepcją w celu wniesienia ewentualnych zmian. Rodzice współpracują przy modyfikacji Koncepcji.

Na podstawie analizy kwestionariuszy ankiet skierowanych do nauczycieli ( objęto badaniem osiem nauczycielek ) i rodziców ( badaniem objęto 30 rodziców ) oraz dokumentacji przedszkolnej można stwierdzić, że przedszkole skutecznie realizuje koncepcję pracy. Z analizy ankiet skierowanych do nauczycieli i rodziców wynika również, że nauczyciele pracują zgodnie z założeniami koncepcji, a rodzice znają założenia koncepcji pracy przedszkola.

Z Arkuszy autoanalizy zadań nauczyciela za I półrocze wynika, że wszystkie nauczycielki dokonują obserwacji i diagnozy pedagogicznej informując rodziców o postępach ich dzieci. W celu wyrównywania szans edukacyjnych nauczyciele opracowują plany pacy indywidualnej i programy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci mających trudności w określonej sferze rozwojowej. Współpracują z różnymi specjalistami i instytucjami wspomagającymi.

O spójności realizowanych działań z koncepcją pracy przedszkola świadczą zapisy w dziennikach zajęć, planach pracy, realizowanych programach, protokołach z Rad Pedagogicznych, Arkuszach autoanalizy zadań nauczyciela, kronice przedszkolnej, artykułach na portalach internetowych, portalach społecznościowych, w Gońcu bartoszyckim.

Dzieci w przedszkolu mają stworzone warunki do szeroko pojętej indywidualizacji oddziaływań wychowawczych, zgodnie z ich potencjałem rozwojowym w celu osiągnięcia gotowości szkolnej. Poprzez działania związane z realizacją zadań koncepcji pracy przedszkola dzieci mają możliwość samorealizacji, zdobywania wiedzy, nowych umiejętności  oraz aktywnego odkrywania swoich możliwości.

W przedszkolu są prowadzone różnorodne warsztaty , dzięki którym między innymi dzieci mają możliwość udziału w wielu konkursach organizowanych na terenie naszego miasta, powiatu, kraju odnosząc sukcesy. Poza tym nasze przedszkolaki zintegrowały się z lokalną społecznością, włączają się zbiórki surowców wtórnych, w akcje charytatywne i kampanie społeczne nawet o zasięgu międzynarodowym.

Zdaniem rodziców przedszkole kładzie nacisk na samodzielność i kreatywność dziecka poprzez wspieranie i rozwój zainteresowań z uwzględnieniem potrzeb dzieci oraz zaangażowanie przedszkola w kształtowanie u wychowanków postaw proekologicznych, kultywowanie tradycji rodzinnych i narodowych. Rodzice zwrócili uwagę na duży pływ przedszkola w osiąganiu sukcesu edukacyjnego przez dzieci. Wszyscy respondenci stwierdzili, że działania przedszkola są dostosowane do możliwości dzieci i wynikają z ich potrzeb.

Opierając się na wynikach ankiet dla nauczycieli można stwierdzić, że planowane i realizowane zadania są zgodne z koncepcją pracy przedszkola. Najważniejszymi w tej ocenie są:

 • Dokonywanie przez nauczycieli obserwacji dziecka, opracowywanie programów i planów działań w celu wyrównywania szans edukacyjnych, przekazywanie informacji o dzieciach w tym gotowości szkolnej.
 • Stosowanie przez nauczycieli szerokiego wachlarza metod i form pracy między innymi: metoda ruchu rozwijającego W. Scherborne, gimnastyka twórczea R. Labana i C. Orffa, Pedagogika zabawy Klanza, Edukacja przez Ruch D. Dziamskiej, elementy pedagogiki planu daltońskiego i Montessori, zabawy dramowe i relaksacyjne.
 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i uczenie bezpiecznych zachowań (np. spotkanie z policjantem, kontrakty grupowe dotyczące zachowania się w przedszkolu i poza nim, omawianie zasad bezpieczeństwa).
 • Organizowanie warsztatów dla dzieci i umożliwienie im udziału w konkursach i przeglądach artystycznych.
 • Realizacja dodatkowych programów i projektów przede wszystkim z zakresu zdrowia i ekologii m.in. „Mamo, tato wolę wodę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Mali wielcy ratownicy”, „Poszukiwacze przygód”, „Zadanie dla Przedszkola”, „Bartoszyce moje miasto”, „Moja ulubiona zabawka”, „Akademia Badacza- eksperymenty w edukacji elementarnej” itd.
 • Udział w działaniach sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu (spotkania z przedstawicielem sanepidu, pielęgniarką, ratownikiem medycznym, psychologiem z Poradni psychologiczno-pedagogicznej), organizowanie zajęć i zabaw o tematyce prozdrowotnej.

Na podstawie Arkuszy autoanalizy zadań nauczyciela  i przeanalizowanych ankiet można stwierdzić, że nauczyciele w każdej z grup wiekowych planują i realizują zadania zawarte w koncepcji pracy przedszkola.

Z analizy ankiet dla nauczycieli wynika, że rodzice są zaangażowani w realizowanie koncepcji pracy przedszkola oraz z własnej inicjatywy wspomagają przedszkole w jej realizacji poprzez udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych, udział w zebraniach,  warsztatach oraz zajęciach otwartych. Z badań wynika również, że rodzice chętnie angażują się w ogólnopolskie akcje realizowane na terenie placówki np. akcje czytelnicze  „Cała Polska czyta dzieciom”, charytatywne „Góra grosza”, „Paczka dla rodaka”,  proekologiczne – zbiórka nakrętek, makulatury, baterii czy sadzenie drzewek oraz akcje prozdrowotne „Bieg małego patrioty”. Rodzice biorą udział w konsultacjach ze specjalistami (logopedą, terapeutą pedagogicznym) w celu wspomagania rozwoju, wymiany informacji o dziecku i ukierunkowanej pomocy.

Nauczycielki wymieniły również stronę internetową przedszkola jako środek aktywizowania rodziców, za pomocą której rodzice czerpią informację na temat życia przedszkola.

Z badań przeprowadzonych wśród 30 losowo wybranych rodziców wynika, że 90% ankietowanych rodziców jest zaangażowana w realizację zadań koncepcji pracy przedszkola. 97% respondentów bierze czynny udział w zebraniach grupowych, 90% rodziców uczestniczy w uroczystościach przedszkolnych. 70% respondentów uczestniczy w warsztatach organizowanych dla rodziców, następne w kolejności  są zajęcia otwarte dla rodziców i konsultacje indywidualne (63%) z wychowawcą. 40% ankietowanych uczestniczy w spotkaniach ze specjalistami.

Z protokołów zebrań z rodzicami wynika, że nauczyciele wspólnie z rodzicami opracowują plany współpracy, akceptując programy realizowane w przedszkolu.

Z analizy arkuszy autoanalizy zadań nauczyciela wynika, że rodzice angażują się w organizację imprez i uroczystości, przygotowują stroje dla dzieci, poczęstunek dla gości itp. Rodzice chętnie uczestniczą w konkursach organizowanych przez przedszkole dla dzieci i ich opiekunów oraz w akcjach organizowanych przez przedszkole. W każdej grupie wiekowej rodzice wspierają nauczycieli w realizacji programów edukacyjnych (np. „Przyjaciele Zippiego”, „Czyste powietrze wokół nas” oraz projektów „Mamo tato wolę wodę”, „zadanie dla przedszkola” czy projektów e-Twinningowych. Pomagają w organizowaniu wycieczek przedszkolnych na terenie miasta i województwa.

Wszyscy badani rodzice uważają, że mają wpływ na modyfikację koncepcji pracy przedszkola. Swoje inicjatywy mogą proponować podczas zebrań z rodzicami (97%), nauczycielce w rozmowach (93%), czy poprzez „skrzynkę pomysłów” (80%). Rodzice i nauczyciele uważają, że założenia koncepcji są słuszne i wynikają z potrzeb dzieci.

WNIOSKI:

 1. Przedszkole skutecznie realizuje przyjętą Koncepcję pracy przedszkola.
 2. Realizacja Koncepcji pracy przedszkola jest ukierunkowana na wszechstronny rozwój dziecka. Przedszkole stwarza warunki do harmonijnego, dostosowanego do potrzeb i możliwości każdego dziecka rozwoju.
 3. Planowane i realizowane przez nauczycieli zadania są zgodne z Koncepcją pracy przedszkola.
 4. Przedszkole podejmuje wiele różnorodnych działań w celu angażowania rodziców w realizację Koncepcji pracy przedszkola. Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.

REKOMENDACJE:

 • W związku z tym, iż w przedszkolu ważnym elementem jest kultywowanie tradycji rodzinnych i narodowych wśród dzieci, należy rozważyć umieszczenie takich treści w Koncepcji pracy przedszkola.

Raport  z  ewaluacji  wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bartoszycach    w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw młodego patrioty.

Cel ewaluacji:

Pozyskanie informacji na temat budowania systemowych rozwiązań zapewniających kształtowanie postaw patriotycznych.

Pytania kluczowe;

 • Jakie działania podejmuje przedszkole na rzecz kształtowania postaw patriotycznych
 • W jakim stopniu podejmowane w przedszkolu działania wpływają na postawy dzieci w zakresie edukacji patriotycznej
 • W jakim stopniu przedszkole angażuje rodziców do działań mających na celu rozwijanie postaw patriotycznych
 • W jaki sposób przedszkole  promuje w środowisku lokalnym podejmowane działania

Zespół ds. ewaluacji w  składzie:  Krystyna Sekita, Danuta Banach,  Żaneta Kędzierska

Końcowe wnioski  przeprowadzonego badania

Przeprowadzona w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bartoszycach  w roku szkolnym  2017/2018  ewaluacja wewnętrzna dotyczyła pozyskania informacji na temat budowania systemowych rozwiązań zapewniających kształtowanie postaw patriotycznych. Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców, dzieci 6-letnich z grupy ,,Jeżyki”  oraz badania dokumentów można stwierdzić, że przedszkole posiada systemowe rozwiązania zapewniające kształtowanie postaw patriotycznych. Opracowany został plan działań w ramach ubiegania się o certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, w ramach, którego zostały zaplanowane działania sprzyjające kształtowaniu postaw patriotycznych. W przedszkolu organizowane były liczne uroczystości i imprezy kształtujące postawy patriotyczne, poznawanie tradycji,  wzmacnianie więzi z rodziną.  Z analizy arkuszy  samooceny pracy nauczyciela za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 , ankiet dla nauczycieli za II półrocze, lustracji strony internetowej przedszkola, wynika że dzieci systematycznie brały udział w realizacji bloków tematycznych poświęconych edukacji patriotycznej i wychowania do wartości.  Podczas realizacji mini projektów: „Mały patriota” „Z piosenką i tańcem przez Warmię i Mazury”, ,,Poznajemy Wielkich Polaków”  „Polska moja ojczyzna”. Nauczycielki włączyły  się w realizację projektów przy współpracy z portalem Bliżej Przedszkola ,,W Krainie orła Białego, ”; W krainie magii świąt; W krainie tolerancji” , W krainie zabaw z rodzicami. Na stałe do kalendarza przedszkola wpisują się obchody świąt państwowych : dzieci uczestniczyły w akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11-listopada, obchodów ,,Dnia Flagi” ,,3 Maja” – brały  udział w uroczystościach lokalnych, gdzie mogły pokazać swoje umiejętności. W przedszkolu poruszana była tematyka poległych  żołnierzy, jedna nauczycielka zorganizowała wystawę z okazji 1 marca- ,,Dnia żołnierzy wyklętych” dzieci z dwóch grup wzięły udział w odchodach na cmentarzu komunalnym pod krzyżem Armii Krajowej,  obejrzały wystawę w bibliotece ,,Katyń- ocalić od zapomnienia”. Dwie nauczycielki zorganizowały wycieczkę  do jednostki wojskowej celu zwiedzenia ,,Wojskowej Sali Tradycji”.         Obchody Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy,  na stałe  wpisują się w działania przedszkola są podstawowym elementem kultury ojczystej. Dzieci były  bohaterami „Jasełek”, poznały   symbole  Bożego Narodzenia, malowały pisanki, wykonywały  kolorowe palmy, poznały  zwyczaj „śmigusa-dyngusa”,   zwyczaje andrzejkowe.                                                                                                                                            We wszystkich grupach powstały ,,Kąciki patriotyczne”- gdzie znalazły się pozycje książkowe o tematyce patriotycznej, historycznej oraz mapy, atlasy,  poprzez korzystanie z nich poszerzał się krąg zainteresowań. Dzieci często oglądały  mapę Polski przy rozmaitych, okazjach. Poznały Warszawę, stolicę Polski, Kraków, główną rzekę – Wisłę, morze, góry, ważniejsze rzeki, regiony polski – pomorze, mazury itp. Zapoznały się z przeszłością własnej ojczyzny, gdzie bajki i legendy mają swoje znaczące miejsce. To one właśnie w sposób poetycki, fantastyczny i barwny zaznawały  dzieci z przeszłością Ojczyzny, a w ich treściach zawarte są nieprzemijające idee patriotyzmu, jak również duchowe wartości kultury narodowej. Dzięki bajkom i legendom dzieci sercem poznawały  swój ojczysty kraj i jego przeszłość.  Dzieci  poznały  symbole narodowe takie jak: herby miast, godło Polski, barwy państwowe, hymn narodowy. Są to elementy nierozerwalnie związane z pojęciem „Ojczyzna”.                                                                                                 Nauczycielki  organizowały  wiele spacerów i wycieczek, których celem było  zaznajomienie najmłodszych z najbliższym środowiskiem to jest z miejscowymi instytucjami użyteczności społecznej ( poczta, Posterunek Policji, Straż Pożarna, Urząd Miejski, pracownia krawiecka). Dzieci odwiedziły  najważniejsze  zabytki i miejsca pamięci narodowej( pomnik poświęcony  ks. Jerzemu  Popiełuszce, Krzyż Armii Krajowej ).  W lutym w każdej grupie organizowane były działania związane z obchodami urodzin miasta w czasie, którego przedszkolaki  poznały  historię miasta, najważniejsze zabytki, uczestniczyły w cyklu spotkań z pracownikiem biblioteki ,,Poznajemy legendy Warmii i Mazur” jedna nauczycielka zorganizowała wycieczkę do Bramy Lidzbarskiej. Dwie nauczycielki zorganizowały przy współpracy z rodzicami  wystawę fotograficzną ,,Miejsca, które warto zobaczyć w moim mieście” oraz konkurs plastyczny dla dzieci ,,Bartoszyce moje miasto” , dwie grupy oglądały wystawę zdjęć w bibliotece ,,Moje, Twoje, Nasze Bartoszyce” , jedna nauczycielka zorganizowała warsztaty z rodzicami ,,Zabytki naszego miasta”. Nauczycielki organizowały wycieczki celem których było poznanie najbliższej okolicy: Wycieczki do Lidzbarka Warmińskiego zwiedzanie zamku Biskupów Warmińskich oraz ,,Warmińskie gody” do Konsulatu świętego Mikołaja w Kętrzynie, Muzeum Przyrody w Olsztynie, Skansenu w Olsztynku.                                                                                                                                    Nauczycielki w swoje działania systematycznie  włączają rodziców co pozwala stwierdzić analiza ankiet dla rodziców,  ankietowanych było 20 rodziców po 5- osób z grup dzieci 5-6 letnich.  Rodzice brali  udział w przedszkolnych i organizowanych na terenie miasta konkursach plastycznych :„Złota Polska Jesień”- brało udział 15 rodziców, „Kokarda Narodowa”-10 rodziców, „Bartoszyce moje miasto”-10 rodziców,  W trakcie działalności plastycznej dzieci  kształtowały  obraz Ojczyzny w oryginalny i niezapomniany sposób. Przez ten rodzaj aktywności wyrażają  ono własne myśli i uczucia, co pozwala na wyzwalanie emocji oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Rodzice ze starszych grup uczestniczyli w warsztatach : Kto Ty jesteś?- Polak mały,  Polska moja Ojczyzna, Poznajemy naszą Ojczyznę – Polskę . Cała społeczność przedszkolna włączyła się w akcję ,,Paczka dla Rodaka i Bohatera na kresach”  oraz ,,Biegu małego Patrioty”, dzieci ze starszych grup uczestniczyły w konkursie recytatorskim ,,Kochan Cię Polsko”

W przedszkolu organizowano wiele sytuacji sprzyjających poznaniu  ludowych tradycji , obrzędów i tańców z okolic Warmii i Mazur. Jedna nauczycielka realizuje  mini projekt „Z piosenką i tańcem przez Warmię i Mazury”, obchodzone były w przedszkolu Mikołajki na ludowo gdzie gośćmi był zespół ludowy  ,,Wojcieszanie” , dzieci uczestniczyły w wycieczce do zakładu krawieckiego w celu poznania wyglądu stroju warmińskiego, przedszkolaki  ze starszych grup poznały tańce ludowe ,,Szot”  ,,Pofajdok”. Jedna nauczycielka zorganizowała dzień Babci i Dziadka na ludowo.                                                                 Poprzez  wyżej wymienione działania  co wynika z analizy  ankiet dla nauczycielek oraz wywiadu z dziećmi 6- letnimi z grupy ,,Jeżyki”,  podejmowane działania wpłynęły  pozytywnie na postawy dzieci w zakresie edukacji patriotycznej, budzenie tożsamości narodowej. Wszystkie nauczycielki stwierdzają ze dzieci:  znają zwyczaje  i obyczaje związane ze świętami obchodzonymi w Polsce, znają i szanują symbole narodowe,   uczestniczą w uroczystościach państwowych organizowanych w mieście i przedszkolu, znają legendy związane z powstaniem państwa jak i miasta Bartoszyce, ważne zabytki miasta i stolicy. Nauczycielka z grupy ,,Jeżyki” po wywiadzie z dziećmi stwierdziła, że wszystkie dzieci poprawnie odpowiedziały na pytania z ankiety dotyczącej wiadomości o Polsce.                                                                                                                                             Wszystkie działania przedszkola szeroko były promowane w społeczności lokalnej. Założono na stronie internetowej przedszkola zakładkę „Mały patriota” ,gdzie zamieszczane są relacje ze wszystkich wymienionych  działań. W Gońcu  Bartoszyckim- wm. Bartoszyce ukazały się artykuły:                                                                                                                                                               Przedszkolaki uczciły pamięć ks. Jerzego Popiełuszki

– Przedszkolaki z dwójki poznały symbole narodowe

-Przedszkolaki wysłały paczki dla Polaków na kresach

-Mikołajki na ludowo w Przedszkolu nr 2

-Świąteczne spotkania w Przedszkolu

-Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu

-Dzieci z przedszkola Publicznego nr 2 wystąpiły w Domu Pomocy Społecznej

– Przedszkolaki odwiedziły babcie i dziadków w Domu Pomocy Społecznej
-Dzieci z Przedszkola nr 2 w Bartoszycach poznają legendy polskie

-Przedszkolaki poznają swoje miasto i jego historię

– Dzieci z przedszkolnej grupy „Skrzaty” w Bramie Lidzbarskiej.

– Podróż drogami tradycji. Przedszkolaki z „ dwójki” w Olsztynie

– Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

-Wielkanocne zwyczaje w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bartoszycach

-Kocham Cię mamo, kocham Cię tato!-

-Patriotyczny maj w Przedszkolu

W telewizji Bart-Sat ukazały się relacje :

-Święto Niepodległości                                                                                                   Mikołajki na ludowo                                                                                                       Jasełka w przedszkolu                                                                                                                               -Dzień Babci i Dziadka                                                                                                        Święto Mamy i Taty

Strona bliżejprzedszkola.pl

-W krainie magii świąt (warmińskie gody)                                                                      -W krainie Orła Białego                                                                                                       – Polska moja ojczyzna – warsztaty z rodzicami w grupie ,,Skrzaty”

Portal edukacyjny Edux.pl

-„Kto Ty jesteś ?- Polak mały”

Podsumowując analizę dokumentów dotyczącą aspektu kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw młodego patrioty,  należy  podkreślić szerokie, spójne i wszechstronne działania poszczególnych nauczycielek oraz działania placówki jako całości, permanentnie zmierzające do zwiększenia świadomości dzieci, rodziców i środowiska lokalnego z zakresu  wychowania patriotycznego.

Wnioski:

1.Przedszkole podejmuje systematyczne działania na rzecz kształtowania postaw patriotycznych.

2.Przedszkole systematycznie uczestniczy w ważnych lokalnych wydarzeniach.

3.Przedszkole systematycznie organizuje uroczystości związane z tradycjami i ważnymi świętami państwowymi i lokalnymi.

4.Przedszkole promuje w środowisku lokalnym podejmowane działania.

5.Działania przedszkola sprzyjają utrwalaniu postawy wychowania do wartości i postaw młodego patrioty.

Rekomendacje :

1.Zorganizować uroczystość 100 – lecia Odzyskania Niepodległości.                       2.Kontynuowanie działań mających na celu większe angażowanie rodziców w planowanie i przeprowadzanie  działań dotyczących kształtowania postaw świadomego obywatela i patrioty.

Zespół ds. ewaluacji w  składzie:  Krystyna Sekita, Danuta Banach,  Żaneta Kędzierska


Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 2

w Bartoszycach, w roku szkolnym 2016/2017.

Przedmiot Przedszkole rozwija zainteresowania czytelnicze dzieci.

Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji o podejmowanych w przedszkolu działaniach rozwijających zainteresowania czytelnicze dzieci.

Pytania kluczowe:

 1. W jakim stopniu podejmowane w przedszkolu działania rozwijają kompetencje i zainteresowania czytelnicze dzieci?
 2. W jaki sposób rodzice byli zaangażowani w upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci?
 3. Jakie działania podejmuje przedszkole w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci przy współudziale środowiska lokalnego?

Wskaźniki:

Liczba sytuacji edukacyjnych rozwijających zainteresowania czytelnicze dzieci.

– Opinia nauczycieli na temat efektywności podejmowanych działań dotyczących czytelnictwa w przedszkolu.

– Liczba działań służących rozwijaniu kompetencji czytelniczych dzieci  podczas obserwacji wybranych sytuacji edukacyjnych.

-Opinie dzieci na temat zajęć rozwijających kompetencje czytelnicze.

-Liczba działań w które angażowali się rodzice w celu upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci.

– Opinia rodziców na temat działań przedszkola dotyczących przygotowania dzieci do czytelnictwa

-Zestawienie działań  sprzyjających rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci przy współudziale środowiska lokalnego.

Grupy badawcze: wszyscy  nauczyciele, rodzice (50 wybranych rodziców z przedszkola z każdej grupy wiekowej), dzieci z grupy  5-6-letnich (4 grupy)

Metody badawcze: Badania ankietowe nauczycieli, rodziców, obserwacja zajęć, wywiad z dziećmi, analiza dokumentów

Narzędzia badawcze: Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli, kwestionariusz  ankiety dla rodziców, arkusz analizy dokumentów, arkusz obserwacji zajęć,  kwestionariusz rozmowy z dziećmi.

Wyniki ewaluacji-Działania przedszkola w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci w oparciu o przeprowadzone badania.

– Nauczyciele codziennie czytają dzieciom książki: bajki, baśnie,  wiersze, opowiadania i wykorzystują te sytuacje do aktywności twórczej, np.: plastycznej, muzycznej, teatralnej oraz budowania systemu wartości. -W oparciu o literaturę dziecięcą organizowane są w przedszkolu uroczystości z udziałem bliskich, podczas których dzieci recytują wiersze, prezentują inscenizacje, co większość ankietowanych rodziców i nauczycieli uważa za jedno z najbardziej efektywnych działań sprzyjających rozwijaniu zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

-Z analizy arkusza obserwacji zajęć oraz arkusza autoanalizy pracy nauczyciela wynika, że nauczyciele organizują gry i zabawy czytelnicze rozwijające: pamięć, percepcję wzrokową i słuchową, orientację w przestrzeni, co stanowi istotę rozwoju kompetencji czytelniczych.

-Z arkusza analizy obserwacji zajęć wynika, że nauczycielki podejmowały co najmniej cztery działania służące rozwijaniu kompetencji czytelniczych.

– Analiza arkusza obserwacji zajęć i wywiadu grupowego z dziećmi wskazuje na to, iż dzieci lubią zajęcia podczas, których wykorzystywana jest literatura dziecięca. Zajęcia te wyzwalają wszechstronna aktywność dziecięcą.

-Z analizy kwestionariusza ankiety dla rodziców wynika, że angażowali się oni we wszystkie działania wymienione w ankiecie (8), m.in. czytanie książek dzieciom w domu i w przedszkolu, korzystanie z kącika wymiany książki zorganizowanego w przedszkolu, z biblioteki i księgarni miejskiej, przynoszenie przez dzieci swoich ulubionych książek do przedszkola. Rodzice deklarują wspólne wykonywanie prac plastycznych, własnych książeczek w domu inspirowanych literaturą dziecięcą. Z ankiety wynika, że rodzice mają świadomość wartości książki i uczą własne dzieci obchodzenia się z książką.

-Analiza kwestionariusza ankiet dla rodziców pozwala stwierdzić, iż za najbardziej efektywne działania rodzice uważają: organizowane w przedszkolu czytanie książek przez zaproszonych gości, zachęcanie rodziców do czytania w domu. W opinii rodziców istotnym działaniem było codzienne czytanie dzieciom całej bajki w przedszkolu, zorganizowanie kącika wymiany książki oraz prezentowanie przez dzieci swoich ulubionych książek w przedszkolu. Docenionym przez rodziców działaniem było organizowanie recytacji wierszy, organizowanie inscenizacji i teatrzyków inspirowanych literaturą dziecięcą.

-Z badań wynika, że przy współudziale środowiska lokalnego organizowane są m. in. spotkania czytelnicze. W ramach kampanii społecznej: „Cała Polska czyta dzieciom” organizowano spotkania oparte na literaturze dziecięcej z policjantem, leśniczym, czółkami Klubu Senior-Wigor, prezesem stowarzyszenia Azyl. Przedszkole ściśle współpracuje z bibliotekami w mieście. Dzieci uczestniczyły w zajęciach organizowanych w przedszkolu i bibliotekach. Inną formą rozwijania zainteresowań czytelniczych były wycieczki do księgarni. Dzieci uczestniczyły w wielu przedstawieniach teatralnych zorganizowanych przez współpracujące z przedszkolem szkoły podstawowe. same były aktorami  i występowały z inscenizacjami w wielu placówkach, m. in. MOPS, Miejska Biblioteka Oddziała Dla Dzieci i Młodzieży i DPS.

Wnioski

1.Analiza wyników badań wskazuje, że nauczyciele w przedszkolu organizują wiele sytuacji edukacyjnych rozwijających zainteresowania czytelnicze dzieci.

2.Prowadzone w przedszkolu zajęcia rozwijające kompetencje czytelnicze są atrakcyjne dla dzieci i przez nie lubiane.

3.Rodzice w przedszkolu są angażowani w upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.

4.Przedszkole podejmuje szereg działań w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci przy współudziale środowiska lokalnego.

 
 

Opracowały:

Małgorzata Michałowska- Kuźmowicz

Urszula Kaczyńska

Edyta Piskorz


 Działania przedszkola w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie przedszkola, jak i poza nim  to podstawowe zadanie dla nauczycieli, opiekunów  oraz innych pracowników naszego przedszkola.

Dzieci mają bowiem małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, niejednokrotnie są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia, czy też życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci  w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych. Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady  i normy  wpajane dzieciom każdego dnia i konsekwentnie przestrzegane zarówno przez pracowników przedszkola  jak i  poszczególnych członków rodzin dzieci.

W naszym przedszkolu zostały opracowane programy wychowawczy i profilaktyczny, których celem jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach oraz rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka. Program  wychowawczy  Przedszkola  Publicznego nr 2 w Bartoszycach   został  stworzony  w oparciu o   Podstawę Programową   Wychowania Przedszkolnego.

Wychowanie w ogólnym spojrzeniu jest świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców lub nauczycieli.

Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje  i  ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające. Celem działań nauczyciela powinno być pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez to powodowanie wewnętrznego rozwoju dziecka.

Program  wychowawczy  ma na celu  poprawę  jakości  pracy  edukacyjnej, uwzględnia potrzeby  społeczności  przedszkolnej tj. dzieci, rodziców  i środowiska  oraz  pracowników. Integruje  nauczycieli i rodziców  w  realizowaniu celów  wychowawczych, ujednolica  oddziaływania  wychowawcze, kieruje  procesy  wychowawcze  na  właściwe  tory.

Program ten obejmuje różne aspekty bezpieczeństwa  w życiu naszych wychowanków:

 • BĄDŹ  KULTURALNY

 • BĄDŹ KOLEŻEŃSKI
 • KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE
 • POZNAJ TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE

Program Profilaktyczny ma na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń  z  udziałem  dzieci.  Promować i kształtować zdrowy styl życia. Zawiera on bloki tematyczne:

 • BEZPIECZEŃTWO NA CO DZIEŃ
 • PIRAMIDA ZDROWGO ŻYWIENIA
 • HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA
 • RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
 • ZAGROŻENIA ZE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 • AGRESJA I PRZEMOC

Program profilaktyczny wskazuje dzieciom:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć.
 • Jak słuchać uważnie.
 • Jak prosić o pomoc.
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.
 • Jak mówić przepraszam.
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem.
 • Jak rozwiązywać konflikty.
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji.
 • Jak pomagać innym.
 • Jak rozpoznawać  zagrożenie.
 • Jak mówić „nie”.

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w naszym przedszkolu jest dla nas bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne. Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć to nie podanie gotowych schematów zachowań, ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Zajęcia i zabawy z dziećmi realizowane są w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci tj. zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne, stwarzanie symulowanych sytuacji, wycieczki, spotkania np. z policjantem, strażakiem,  pielęgniarką. Ponieważ to nauczyciele  niezmiennie czuwają nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w przedszkolu, dlatego też już w pierwszych dniach pobytu dzieci w przedszkolu ustalono wspólnie z wychowankami  normy postępowania związane z ich bezpieczeństwem poprzez:

 • opracowanie kontraktu grupy, w którym zawarte są zasady zachowania się w sali przedszkolnej, zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z rówieśnikami oraz zasady właściwego korzystania  z zabawek,
 • zapoznanie dzieci z  regulaminem  zachowania się w ogrodzie przedszkolnym,
 • zaznajomienie dzieci z  sytuacjami  związanymi  z bezpieczeństwem na terenie przedszkola jak i poza nim.

Dodatkowo, nauczyciele w swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej wdrażają zagadnienia z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO i PROFILAKTYCZNEGO, które jasno określają zasady zachowań w typowych sytuacjach życiowych oraz w szczególnych przypadkach korzystają z form Pomocy psychologiczno – pedagogicznej.        W zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci istotna jest dla nas współpraca z rodzicami, gdyż liczymy na kontynuację i utrwalenie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Okazją do wymiany spostrzeżeń są  zajęcia otwarte jak również  spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami.  Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi – zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Dzieci wyposażone w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia będą potrafiły przewidywać i unikać zagrożeń, posiadać wiedzę i umiejętność potrzebną do pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, w domu, a następnie  w szkole.


PRAWA  I OBOWIĄZKI DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

PRAWA  DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

KAŻDE DZIECKO:

-MA PRAWO DO SZACUNKU, NIEPOWODZEŃ I ŁEZ

-MA PRAWO DO BYCIA SOBĄ, WŁASNOŚCI I TAJEMNICY

– MA PRAWO DO WYRAŻANIA SWOICH UCZUĆ I MYŚLI

-MA PRAWO DO ZABAWY I NAUKI POPRZEZ ZABAWĘ

– MA PRAWO DO RADOŚCI

OBOWIĄZKI DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

KAŻDE DZIECKO  POWINNO:

-DBAĆ O ZABAWKI, KSIĄŻKI I INNE PRZEDMIOTY SŁUŻĄCE WSZYSTKIM

-PORZĄDKOWAĆ MIEJSCE ZABAWY I PRACY

-NIE STOSOWAĆ PRZEMOCY WOBEC INNYCH DZIECI

-KULTURALNIE ODNOSIĆ SIĘ DO INNYCH KOLEGÓW I OSÓB DOROSŁYCH

-DBAĆ O ESTETYKĘ WŁASNEGO WYGLĄDU

 DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA W SYTUACJACH TRUDNYCH

1 .Trudności edukacyjne dziecka

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie :

– zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

– terapii logopedycznej

– działań nauczyciela podejmowanych w  grupie

 Procedura postępowania

Systematyczne analizowanie przez nauczyciela postępów edukacyjnych dziecka.

Informowanie rodziców o trudnościach dziecka.

Nasilenie pracy indywidualnej z dzieckiem w przedszkolu i w domu.

Za zgodą rodziców włączenie dzieci      5 i 6 letnich na zajęcia terapii   pedagogicznej.

Sugerowanie rodzicom konieczności dokonania diagnozy przyczyn trudności    dziecka w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

W przypadku dziecka z opinią, zespół : nauczyciele prowadzący oddział  oraz  specjaliści opracowują PDW ( Plan Działań Wspierających)  w oparciu o zalecenia  w/w dokumentów oraz własne diagnozy.

Organizowanie w ramach działania Grupy Wsparcia pedagogizacji rodziców w  postaci:

– specjalistycznych zajęć terapeutycznych

– spotkań ze specjalistami zgodnie z oczekiwaniami rodziców

– gazetki informacyjnej

 1. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola

-W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby przez nich upoważnione o zaistniałym fakcie.

-W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów po 3 próbach nauczyciel nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych pod wskazanymi numerami telefonów nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

– Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola, po wyczerpaniu wszystkich możliwości odbioru dziecka podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka

– W przypadku braku możliwości skontaktowania się z dyrektorem przedszkola nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

 1. Odmowa wydania dziecka

 Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne.

-W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu i skontaktować się z rodzicami, ewentualnie drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka.

– O zaistniałym fakcie nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola.

Procedura postępowania

-Powiadomienie dyrektora przedszkola przez nauczyciela o fakcie zgłoszenia się po    dziecko rodzica znajdującego się pod wpływem alkoholu.

-Wydanie dyspozycji nauczycielowi przez dyrektora, które mają na celu odizolowanie dziecka od rodzica znajdującego się pod wpływem alkoholu.

-Poinformowanie drugiego rodzica o zaistniałej sytuacji i konieczności osobistego zgłoszenia się po dziecko lub osoby upoważnionej ( wskazanej pisemnie).

-W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów po 3 próbach ,nie można   uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez 1 godzinę.

-Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.

-Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego  komisariatu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi  opiekunami) dziecka.

-W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam  podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

-Dyrektor powiadamia pisemne policję , lub terenowy ośrodek  pomocy społecznej,  lub wydział rodzinny  sądu rejonowego, jeśli sytuacja zgłaszania się rodzica/  opiekuna prawnego po dziecko w stanie nietrzeźwym powtórzy się.

 1. Złego stanu zdrowia dziecka Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy).

Þ W sytuacji zaobserwowania pogarszającego się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem przedszkola informują rodziców (prawnych opiekunów) o jego stanie, a rodzice (prawni opiekunowie)są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

-W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub wychowawcę grupy.

– Nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom leków

5.Postępowanie w razie  wypadku

Zgodnie z rozporządzeniem, nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jest obowiązany:

-Udzielić pierwszej pomocy i zapewnić opiekę poszkodowanemu dziecku,

– Powiadomić o wypadku dyrektora przedszkola, oraz rodziców dziecka pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy (jeśli funkcjonuje w placówce),

-W razie potrzeby sprowadzić fachową pomoc medyczną,

– Zabezpieczyć miejsce wypadku w taki sposób, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych,

– Nie rozpoczynać zajęć lub przerwać je i wyprowadzić dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli stwierdzi, że miejsce to może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

Procedura postępowania

1.Jeżeli zdrowie bądź życie dziecka jest zagrożone każdy obecny przy zdarzeniu pracownik przedszkola ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu wg swoich umiejętności.

 1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia pielęgniarkę, dyrektora oraz rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji.
 2. Po udzieleniu pierwszej pomocy, jeśli zachodzi taka konieczność, nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe. W przypadku konieczności wezwania pogotowia to lekarz przejmujący dziecko odpowiada za zdrowie i życie dziecka.
 3. Nauczyciel i pielęgniarka sprawują opiekę nad dzieckiem do momentu przybycia rodziców i/lub pogotowia, opiekę nad pozostałymi dziećmi przejmuje wyznaczona przez niego osoba.
 4. Nauczyciel bezwzględnie przestrzega zakazu podawania dzieciom leków i farmaceutyków w każdej postaci – podawanie leków należy do zadań służb medycznych.
 5. Nauczyciel stale czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP.
 6. Nauczyciel zgłasza starszemu rzemieślnikowi wszelkie nieprawidłowości, które mogą powodować zagrożenie dla dzieci.
 7. Nauczyciel ustala normy postępowania związane z bezpieczeństwem dzieci: wspólnie z dziećmi opracowuje kodeks grupowy oraz regulaminu zachowania się w ogrodzie przedszkolnym.

Działania przedszkola w ramach prawnego obowiązku zawiadomienia                      o przestępstwie

1.Podejrzenie przemocy w rodzinie

– Wyczulenie kadry pedagogicznej na ten problem,

-Rozeznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych,

–  Świadomość praw dziecka,

– Znajomość procedury postępowania w stwierdzonych przypadkach stosowania przemocy wobec dzieci.

Procedura postępowania

I Na podstawie obserwacji objawów:

 1. Stwierdzenie śladów pobicia ( liczne obrażenia skóry, siniaki i inne) 2.Zgłoszenie do dyrektora.
 2. Rozmowa z dzieckiem , jeśli jest to możliwe. 4. Wezwanie rodziców- rozmowa z dyrektorem w obecności nauczyciela lub psychologa.
 3. Przy powtarzającej się sytuacji, dyrektor powiadamia odpowiednie organa.
 4.  Przedszkole włącza się w pomoc rodzinie poprzez:

– organizowanie indywidualnych spotkań ze specjalistami,

-otoczenie dziecka szczególną opieką

– podejmowanie w grupie elementów terapeutycznych np.: bajki, relaks, rozmowy, zabawy wyciszające, scenki dramowe  i inne.

II W przypadku zgłoszenia podejrzenia przez osobę dorosłą:

 1. Zebranie przez dyrektora informacji, sporządzenie notatki
 2. Wstępna rozmowa dyrektora lub nauczyciela z dzieckiem, o ile jest to możliwe. Zapewnienie obecności psychologa.
 3. W przypadku wysokiego prawdopodobieństwa ,że dziecko jest ofiarą przestępstwa, dyrektor zawiadamia pisemnie o swym podejrzeniu organy ścigania.
 4. Przedszkole zapewnia wsparcie psychologiczne dla dziecka i rodziny przy współpracy Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
 1. Podejrzenie molestowania dziecka

-Wnikliwa obserwacja niepokojących zachowań dziecka

-Powiadomienie dyrektora o niepokojących zachowaniach dziecka

– Rozmowa z rodzicem na temat niepokojących zachowań

Procedura postępowania

I Na podstawie obserwacji objawów:

 1. Zebranie informacji przez nauczyciela ( zachowanie dziecka, rysunki, formy zabaw i kontakty z rówieśnikami)
 2. Wstępna rozmowa nauczyciela lub innej osoby z dzieckiem.
 3. Zgłoszenie sprawy do dyrektora.
 4. Wezwanie rodzica, który nie był domniemanym sprawcą.
 5. Zgłoszenie się rodzica z dzieckiem do lekarza (informacja na policję)

Przedszkole włącza się w pomoc rodzinie poprzez:

– wskazanie instytucji pomagającym ofiarom molestowania ( psycholog)

– otoczenie dziecka w przedszkolu szczególną opieką

– podejmowanie w grupie elementów terapeutycznych np.: bajki, relaks, rozmowy, zabawy wyciszające, scenki dramowe  i inne.


RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

W dniach od 2.06.2016 – 13.06.2016  w naszym przedszkolu  przeprowadzono badania w ramach zewnętrznej ewaluacji całościowej przez zespół wizytatorów  ds. ewaluacji Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Ewaluacja zewnętrzna polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 4. Dzieci są aktywne.
 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 9. Rodzice są partnerami przedszkola.
 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacja miała także na celu ustalenie, czy przedszkole spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. Przedszkole może spełniać wymagania na poziomie podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.

Badaniem ankietowym objęto 63 rodziców i 11 nauczycieli. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, przedstawicielem organu prowadzącego, grupowe z przedstawicielami nauczycieli, rodziców, partnerów, pracowników niepedagogicznych, a także rozmowę z dziećmi ,obserwacje  zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje wszystkie obszary pracy przedszkola zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Z  raportu wynika, że przedszkole spełnia wszystkie wymagania na poziomie podstawowym i podejmuje działania z wysokiego poziomu we wszystkich 12 wymaganiach. Poniżej przedstawiamy

WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

 1. Podejmowane przez przedszkole działania są zgodne z głównymi założeniami koncepcji pracy, która uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci i oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. Włączają się oni w jej opracowywanie oraz zgłaszają propozycje zmian.
 1. Stosowane w placówce nowatorskie rozwiązania wpływają na wszechstronny rozwój aktywności dzieci (ruchowej, intelektualnej, twórczej) i lepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, poszerzają ich wiedzę na temat otaczającej rzeczywistości, wyzwalają kreatywność, uczą organizacji własnych działań  i pracy zespołowej.
 1. Wnioski z analizy osiągnięć dzieci są podstawą podejmowania działań, które przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.
 1. Przedszkole stwarza wychowankom warunki do samodzielnego wykonywania zadań , co wyzwala w  nich zaangażowanie oraz twórczą postawę.
 1. Dzieci są aktywne w trakcie zajęć prowadzonych w placówce , a także uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej,  co pozytywnie wpływa na ich rozwój oraz
 1. Nauczyciele współpracują ze sobą podczas planowania i realizacji różnorodnych działań. Korzystają z pomocy innych nauczycieli, przeprowadzając ewaluacje własnej pracy, a także doskonaląc swoje umiejętności.
 1. W przedszkolu podejmuje się inicjatywy mające na celu popularyzację działań podejmowanych w placówce oraz upowszechniające  wartości wychowania przedszkolnego, co wpływa na pozytywną ocenę jej pracy przez lokalną społeczność.
 1. Bardzo dobrze układa się współpraca placówki z rodzicami. Przejawiają oni aktywność w działaniach realizowanych w przedszkolu, mają także możliwość zgłaszania swoich opinii i inicjatyw. Zaangażowanie rodziców ma wpływ na rozwój dzieci.
 1. Nauczyciele badają potrzeby środowiska lokalnego oraz zasoby placówki w celu podejmowania  działań przyczyniających się do wzajemnego rozwoju.
 1. Wszyscy nauczyciele angażują się w przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej. Jej wyniki wykorzystują do doskonalenia procesów edukacyjnych.
 1. Kadra pedagogiczna przedszkola  zapoznaje się z badaniami zewnętrznymi. Zdobyta wiedza służy podejmowaniu  różnorodnych działań i modyfikowaniu obszarów wymagających zmian.
 1. Warunki lokalowe przedszkola i wyposażenie pozwalają na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także głównych założeń koncepcji pracy i zadań statutowych.

Przedszkole Publiczne Nr 2 we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną dla dorosłych w Bartoszycach poleca min. następujące pozycje książkowe  do przedstawionych przez rodziców w ankiecie propozycji odnośnie problemów wychowawczych w wieku przedszkolnym.

1.Lewis David „ Jak wychować zdolne dziecko”

2.Spock Benjamin „ Rodzicom o dzieciach”

3.Faber Adele „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do                          nas mówiły”

4.Poland Janet „Wrażliwe dziecko

5.Beil Brigitte „ Dziecko grzeczne i niegrzeczne: dlaczego dziecku potrzebne są               wartości?”

6.Colin Rose „Kocham, lubię, szanuję

7.Colin Rose „ Wielcy i mali artyści”

8.Schaffer  H.Rudolph  „Psychologia dziecka”

9.Zawadzka Dorota „ I ty możesz być super tatą”

9.Zawadzka Dorota „Moje dziecko: jak mądrze kochać i dobrze wychowywać”

10.Shaprio Lawrence  E. „ Jak wychowywać dziecko o wysokim EQ? :                                                                    przewodnik dla rodziców”

11.Elias Maurice J. „ Dziecko emocjonalnie inteligentne”

12.Forehand Rex „ Jak wychować uparte dziecko”

13.Eichelberger Wojciech Dobre rozmowy: które powinny odbyć  się w każdym domu”

14.Hogg Tracy  „ Zaklinaczka dzieci : jak rozwiązywać problemy wychowawcze: wielka trójca: jedzenie,  spanie , zachowanie”

Serdecznie zapraszamy do skorzystania  z w/w pozycji.


ROZWÓJ MOWY DZIECKA

3-latek powinien wymawiać:

wszystkie samogłoski,
spółgłoski: m, mi, b, bi, p, pi, f, fi, w, wi, k ki, g, gi, ch, i li, j, ł, d, n, ś, ź, ć, dź, ń,
zaczynają się pojawiać: s, z, c, dz,
czasami sz, ź, cz, dż.

U 4-letniego dziecka:

utrwalają się: s, z, c, dz,
pojawiają się sz, ż, cz, dż,
pojawia się r.

5-latek powinien już wymawiać:

sz, ż, cz, dż oraz r (ale ok. 35% dzieci nie wymawia jeszcze prawidłowo najtrudniejszych głosek).
Im więcej rozmawiasz z dzieckiem, czytasz mu i śpiewasz, tym lepiej będzie mówić!

Propozycje ćwiczeń logopedycznych

Aby usprawnić język:

mlaskamy,
układamy język w rurkę,
kląskamy (jak robi konik),
wypychamy językiem policzki,
układamy język w koci grzbiet,
wsuwamy język pod górną i dolną wargę,
przesuwamy język na boki w jamie ustnej,
dotykamy czubkiem języka kolejnych zębów,
formujemy język szeroko i wąsko w jamie ustnej,
przesuwamy czubek języka zygzakiem po podniebieniu,
przesuwamy czubek języka od górnych zębów wzdłuż podniebienia.

Aby usprawnić wargi:

cmokamy,
parskamy, prychamy,
na przemian robimy dzióbek i rozszerzamy usta,
wydymamy, zaciskamy, rozluźniamy, masujemy wargi palcami,
układamy wargi jak do wymawiania samogłosek: A, O, U, E, Y, I,
przy zaciśniętych zębach, naprzemiennie zakładamy wargi na siebie.

Aby usprawnić policzki:

poruszamy policzkami jak żaba,
napinamy policzki wraz z wargami,
wydymamy je i wciągamy do wewnątrz,
masujemy policzki dłońmi, okrężnymi ruchami.

Aby łatwiej uzyskać głoski: SZ, CZ, Ż, DŻ:

cofamy czubek języka wzdłuż podniebienia,
czubkiem języka dotykamy wałka dziąsłowego,
czubkiem języka kreślimy kółka na podniebieniu miękkim,
czubkiem języka dotykamy na przemian dwóch górnych ostatnich zębów,
próbujemy dmuchać na czubek języka uniesiony do podniebienia, równocześnie przyciskając policzki dłońmi (język nie może przywierać do podniebienia, żeby powietrze nie przedostawało się bokami).


          Słuch fonematyczny w dużym stopniu warunkuje osiągnięcie prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz opanowanie umiejętności czytania i pisania. W niniejszej ulotce chciałabym przybliżyć, co kryje się pod określeniem  ,,słuch fonematyczny” oraz przedstawić, w jaki sposób można wspomagać zaburzony słuch fonematyczny.

Jest wiele różnych definicji słuchu fonematycznego. Powołam się na definicję pani E. Chmielewskiej, która określa słuch fonematyczny jako umiejętność rozróżniania fonemów (dźwięków mowy ludzkiej), występujących w danym języku. Wg niej jest to złożony proces analizy i syntezy dźwięków mowy. Oznacza to, że dziecko może wyodrębnić z potoku mowy – wyrazy, w wyrazach – sylaby, w sylabach – głoski, a także uchwycić kolejność głosek w wyrazie. Właściwie wykształcony słuch fonematyczny umożliwia prawidłową wymowę, wychwytywanie różnic miedzy słowami podobnie brzmiącymi, ale mającymi inne znaczenie, a w końcu dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, co stanowi podstawę w nauce czytania i pisania. Słuch fonematyczny kształtuje się w trakcie rozwoju mowy dziecka w sposób spontaniczny i niezamierzony.

Zaburzenia słuchu fonematycznego utrudniają lub uniemożliwiają odbiór mowy, zaburzają rozwój mowy dziecka lub wywołują zaburzenia mowy już ukształtowanej. Często powodują trudności w czytaniu (uporczywe literowanie) i pisaniu ze słuchu.

Zachęcam Rodziców do wspólnej zabawy z dzieckiem w domu, stymulującej jego rozwój. Do zabawy można zaprosić młodsze rodzeństwo, czy zaprzyjaźnione dzieci.

  Ćwiczenia w analizie i syntezie sylabowej

 1. Podział słów na sylaby. Mówimy krótkie słowa wypowiadając je wolno. Każde otworzenie ust to sylaba, np. ko-tek, o- sa,  mo-tyl.

2.Dzielenie słów na sylaby z jednoczesnym stukaniem, wyklaskiwaniem, odkładaniem żetonów.

 1. Dzielenie słów na sylaby – jednoczesne wypowiadanie sylaby i stawianie kroku lub wykonywanie podskoku obunóż w górę,  w przód  –  zabawa  „Mówiące roboty”.
 2. Rysowanie tyle kresek ile dziecko słyszy sylab – liczenie sylab.
 3. Rzut do dziecka piłki i polecenie wymienienia słowa zaczynającego się określoną sylabą, np. ko – tek, ko – łek, ko – rek.
 4. Dokończ słowo rozpoczęte sylabą, np. ko – miniarz, mar – chewka.
 5. Dziecko słysząc słowo wypowiedziane sylabami łączy je, dokonuje syntezy, aby je rozpoznać, np. do – bra – noc – ka – dobranocka,   her – bat – ni – ki – herbatniki,  ma – ka – ron – makaron. Zabawa – proszę podaj mi: ze – szyt,  dłu – go – pis.
 6. Zabawa – Jestem poszukiwaczem skarbów, szukam czegoś, np. co zaczyna się sylabą : ka, kończy sylabą  : ta.
 7. Wypowiadanie swojego imienia i nazwiska, innych słów bez pierwszej sylaby.

Ćwiczenia różnicowania głosek w słowie

 • Wymawianie samogłosek a, o, u, i, e, y – głoska wymawiana jest długo przy szeroko otwartych ustach. W obrazowym schemacie modelu wyrazu oznaczamy kolorem czerwonym.
 • Wymawianie spółgłosek – ważne, aby nie wymawiać sylabowo np. ry, dy, py, ale krótko r, d, p przy małym otwarciu ust. W obrazowym schemacie modelu wyrazu oznaczamy kolorem niebieskim.
 • Głoska to najmniejsza wymawiana i słyszana cząstka słowa.
 • Nagłos – początek słowa (pierwsza głoska)
 • Śródgłos – środek słowa (nie pierwsza i nie ostatnia głoska)
 • Wygłos – koniec słowa (ostatnia głoska)
 1. Wyróżnianie w nagłosie  samogłosek: a, e, i, o, u  –  w słowach: agrafka, antena, agrest, Adam, ekran, ekierka, Ela, igła, indyk,  Irka, okręt, osa, okno, Ola, ubranie, ul, Ula. Brzmienie pierwszej samogłoski należy przedłużyć np. oosa, uule, iigła. Jaki dźwięk, jaką głoskę słyszysz na początku? Dziecko powtarza wyodrębnione głoski.
 2. Rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie pierwszej głoski. Kładziemy przed dzieckiem kilka obrazków, np. okulary, igła, agrafka, okno, ekierka. Dziecko nazywa, każdy obrazek i mówi jaką głoską zaczyna się jego nazwa. Jakie głoski słyszy na początku nazw tych obrazków?
 3. Wyróżnianie pierwszej samogłoski w prostych wyrazach, w których druga z kolei jest samogłoską, np. rak, sok, koc, nos, mak.
 4. Wypowiadanie krótkiego i prostego słowa (powoli), np. ul, osa, oko, nos. Prosimy, aby dziecko powiedziało, co słyszy na początku i na końcu.
 5. Wyodrębnienie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie w prostych wyrazach:
 • oglądanie obrazków przedstawiających: las, lisa, dom, dym,
 • wyodrębnienie głoski w nagłosie  l,  d,
 • segregowanie obrazków według pierwszej głoski w ich nazwie: lis – las, dom – dym,
 • wyodrębnienie głoski w wygłosie:  s, m,
 • określenie różnic w ich nazwach lis – las,  dom – dym (różnią się środkową głoską),
 • wyodrębnienie głosek w śródgłosie:  a – i , o – y.
 1. Podział na głoski prostych wyrazów jednosylabowych: rak, mak, kot, por, ul, ser, las, koc, tor. Dziecko wymawia kolejne głoski i wystukuje je: r – a – k.
 2. Liczenie ilości głosek i określanie ich miejsca w słowie.
 3. Wyszukiwanie obrazków, które rozpoczynają się na podaną głoskę.
 4. Wyodrębnienie głosek w nagłosie w nazwach przedmiotów przedstawionych na obrazkach. Łączenie w pary obrazków zaczynających się tą samą głoską, np. lampa – lalka, okno – oko, sanki – samochód.
 5. Wymyślanie słów na określoną głoskę. Zabawa – jestem poszukiwaczem skarbów, szukam czegoś co:

–         zaczyna się głoską, np. s, o, t, d,

–         rozpoczyna się taką samą głoską co, np.  słowo –  drabina,

–         kończy się głoską, np. t,

–         zabawa -jedzie pociąg naładowany towarami zaczynającymi się głoską, np. m.

 1. Wypowiadanie par słów rozpoczynających się taką sama głoską.
 2. Segregowanie obrazków ze względu na głoski występujące na początku ich nazw.
 3. Wyszukiwanie obrazków przedstawiających przedmioty, których nazwa rozpoczyna się na daną głoskę, np. głoską t – tor, tort, taca;  głoską o – okno, osa, ołówek.
 4. Podawanie przez dziecko słów rozpoczynających się na podaną głoskę.
 5. Wybrzmiewanie głoski w nagłosie i wygłosie w nazwach obrazków: osa, kasa, mak, kot, rak, tost, okno, oko. Wymień nazwy przedmiotów i zwierząt przedstawionych na obrazkach. Jakie głoski słyszysz na początku wymawianych słów, jakie głoski słyszysz na końcu wymawianych słów?
 6. Wyszukiwanie na obrazkach przedmiotów, których nazwy kończą się na określoną głoskę. Wybierz obrazki, których nazwy kończą się głoską, np. k.
 7. Rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie ostatniej głoski. Zgadnij jaki mam obrazek, jego nazwa kończy się głoską, np. s.
 8. „Czytanie uchem” –  składanie słów z usłyszanych w odstępach głosek, np. m – a – k. Co ja powiedziałam: d – o – m,  k – o – t – e – k?
 9. Wyodrębnianie pierwszej głoski w swoim imieniu i nazwisku.
 10. Powiedz słowo, które zaczyna się tak samo jak słowo, np. flaga, piłka, kura.
 11. Wyodrębnianie głosek w wygłosie nazw przedmiotów przedstawionych na obrazkach. Łączenie obrazków w pary według brzmienia ostatniej głoski, np. mak – rak, waga – waza, lis – las.
 12. Układanie obrazków w takiej kolejności, żeby ostatnia głoska nazwy przedmiotu przedstawionego na obrazku była taka sama jak pierwsza głoska w nazwie następnego, np. mak – kot – tor –rak – koza –antena.
 13. Wyodrębnianie wyrazów różniących się tylko jedną głoską. Zabawa – czym różnią się słowa?
 • dziecko ogląda pary obrazków : mak – rak,  lis – las,  kura – góra,  kosa – kasa; nazywa przedmioty i zwierzęta przedstawione np. na obrazkach rak – mak, kura – góra,
 • dzieli na głoski wymienione słowa,
 • wyszukuje różnice w parach słów (inna głoska w nagłosie  m – r,  k – g)
 1. Przekształcanie wyrazów przez zmianę głoski. Co słyszysz na końcu słowa kot? Jakie będzie słowo, jeżeli „t” zamienisz na „sz” (kot – kosz).
 2. Wypowiadanie wyrazów, w których następny wyraz zaczyna się głoską będącą ostatnią głoską wyrazu poprzedniego, np. tor – rak,  okno – ogórek.
 3. Modelowanie struktury dźwiękowej wyrazu  –  igła:
 • analiza i synteza słuchowa wyrazu –  igła (wymawianie poszczególnych głosek, synteza wyrazu po usłyszeniu kolejnych głosek, podział  na sylaby),
 • ułożenie z białych nakrywek schematu wyrazu –  igła pod obrazkiem przedstawiającym –  igłę,
 • ułożenie z czerwonych i niebieskich nakrywek modelu wyrazu –  igła pod schematem tego wyrazu.

opracowała: Danuta Banach