Koncepcja Pracy Przedszkola

NASZE MOTTO:

„Lubię Cię taką(takim),  jaka (jaki) jesteś

Wierzę w twoje zdolności

Gdy mnie potrzebujesz-

jestem dla Ciebie

Najpierw spróbuj samodzielnie”

„PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECKU”

WARTOŚCI , KTÓRE UZNAJEMY ZA NAJWAŻNIEJSZE W PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA

 • SAMODZIELNOŚĆ –uważamy ,że dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu, przyczynia się do podejmowania działań , nabywania przez dzieci wiedzy i umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi;
 • BEZPIECZEŃSTWO- dokładamy wszelkich starań , aby zapewnić dzieciom właściwą opiekę, potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy oraz stworzyć dla każdego dziecka optymalne warunki rozwoju psychofizycznego
 • PROFESJONALIZM-w pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej nauczyciele  wykorzystują gruntową, rzetelną wiedzę na temat potrzeb rozwojowych dzieci;
 • WSPÓŁPRACA- współpraca i partnerstwo z rodzicami jest warunkiem osiągania celów , dobrych relacji , wsparcia , budowania atmosfery zaufania i celowości działań pedagogicznych i wychowawczych nauczycieli i rodziców ;

PRIORYTETY PRACY PRZEDSZKOLA

I. Kształtowanie umiejętności kluczowych poprzez organizowanie sytuacji wspierających wszechstronny rozwój dziecka.

 • Tworzenie warunków do adaptacji dziecka w przedszkolu.
 • Obserwowanie dziecka, diagnozowanie umiejętności i zainteresowań.
 • Organizowanie pomocy psycholog- pedagogicznej.
 • Realizacja przyjętych przez przedszkole programów wychowawczo- dydaktycznych.

II. Dbanie o to, aby rodzice byli  współautorami sukcesów swoich dzieci i partnerami w działaniach przedszkola.

 • Przedstawienie rodzicom wyników obserwacji i diagnoz pedagogicznych.
 • Organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami.
 • Ustalenie terminów konsultacji pedagogicznej.
 • Włączanie rodziców do organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych.
 • Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola.
 • Informowanie rodziców o działaniach przedszkola na stronie internetowej mediach i portalach społecznościowych.
 • Pozyskiwanie informacji o pracy przedszkola.

III.Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

 • Udział dzieci i rodziców w różnorodnych konkursach i akcjach na terenie miasta i kraju.
 • Promocja działań przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim –wykorzystanie strony internetowej  oraz mediów lokalnych.
 • Współpraca z różnymi instytucjami, placówkami oświatowymi.
 • Badanie losów absolwenta.

IV.Promowanie działań ekologicznych w pracy przedszkola.

 • Realizacja, działań planów i programów ekologicznych.
 • Udział w akcjach i zbiórkach surowców wtórnych.
 • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz środowiska.
 • Udział dzieci i rodziców w konkursach ekologicznych.
 • Informowanie o podjętych działaniach ekologicznych środowisko.

V.Kształtowanie u dzieci świadomości, przynależności do swojej grupy, rodziny, kraju oraz wspólnoty europejskiej

 • Podejmowanie działań kształtujących zachowania społeczne
 • Udział w programach i projektach kształtujących postawy patriotyczne
 • Włączanie rodziców w działania umożliwiające rozwój tożsamości dziecka
 • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz kształtowania wartości i postaw patriotycznych

NASZ ABSOLWENT:

 • Przejawia poczucie własnej wartości.
 • Ma świadomość własnej tożsamości .
 • Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Szanuje przyrodę.
 • Podejmuje samodzielnie aktywność poznawczą, m.in. korzysta z nowoczesnej technologii.
 • Jest kreatywny, eksperymentuje słowem, ruchem, dźwiękiem i plastycznymi środkami wyrazu.
 • Zachowuje się kulturalnie, stosuje na co dzień zwroty grzecznościowe.
 • Zna swoje prawa i korzysta z nich.
 • Rozwija swoje zdolności i zainteresowania.
 • Rozumie świat i wartości i w nim nagromadzone.
 • Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych.
 • Współpracuje w grupie z innymi.
 • Dostrzega i szanuje potrzeby drugiego człowieka.
 • Wyraża swoje emocje, przeżycia i uczucia w sposób kontrolowany, akceptowany społecznie.
 • Zna i kultywuje tradycje rodzinne i narodowe.
 • Szanuje i kocha swoją „ małą ojczyznę” i swój kraj.
 • Rozumie proste polecenia w języku obcym nowożytnym.

DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ PRZEDSZKOLA:

– Raz w roku podejmowana będzie analiza i dyskusja z Radą Pedagogiczną nad Koncepcją w celu wniesienia ewentualnych zmian, modyfikacji.

-Zmiany będą wprowadzone przy udziale całej Rady Pedagogicznej.

– Modyfikacja koncepcji wspólnie z rodzicami na zebraniach grupowych- raz w roku

– Rodzice zostaną zapoznani z koncepcją Pracy Przedszkola podczas zebrań z rodzicami oraz poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej przedszkola