ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W BARTOSZYCACH

„Lubię Cię taką(takim), jaka (jaki) jesteś

Wierzę w twoje zdolności

Gdy mnie potrzebujesz – jestem dla Ciebie

Najpierw spróbuj samodzielnie”

 

ZADANIA W OBSZARACH:

I. Wszechstronny rozwój dziecka:

 • Tworzenie warunków do adaptacji dziecka w przedszkolu;
 • Realizacja programów wychowawczo-dydaktycznych przyjętych przez przedszkole;
 • Stworzenie warunków do rozwoju postaw prozdrowotnych, proekologicznych, do poznania i kultywowania tradycji narodowych, regionalnych i rodzinnych;
 • Poznanie swoich praw i obowiązków;
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego;
 • Rozwijanie się twórcze, aktywne i kreatywne;
 • Indywidualny rozwój dziecka;
 • Obserwowanie dziecka, diagnozowanie umiejętności i zainteresowań;
 • Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Dostrzeganie swoich mocnych stron i budowanie pozytywnego obrazu siebie;
 • Uczenia się dostrzegania potrzeb innych ludzi, współpracowania z innymi
 • Wprowadzenie dzieci w świat zawodów poprzez realizację doradztwa zawodowego w przedszkolu.

II. Wspomaganie rozwoju dziecka:

 • Akceptacja indywidualnych odczuć, pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, stawianie zadań na miarę możliwości dziecka;
 • Prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu poznawania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie ich, przeprowadzenie analizy gotowości do podjęcia nauki w szkole;
 • Rozpoznawanie potrzeb dziecka związanych z motywacją, umiejętnościami i wiadomościami;
 • Udzielanie i zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola w formie zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, porad i konsultacji);
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi TIK – wspieranie nimi wszystkich obszarów edukacji, uatrakcyjnienie procesu nauczania-uczenia się;
 • Uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych dzieci w codziennej pracy nauczyciela – wychowawcy;
 • Różnicowanie celów zajęć, metod uczenia się i nauczania, form pracy, zadań w taki sposób, aby każde dziecko mogło osiągnąć postęp w miarę swoich możliwości;
 • Tworzenie warunków do rozwoju talentów, budzenia zainteresowań i pasji;
 • Organizowanie sytuacji włączającej i wczesnego wspomagania.

III. Współpraca z rodzicami – w ramach wspomagania ich w wychowawczej roli rodziny

 • Uzyskują pomoc specjalistów – organizowanie spotkań, konsultacji, udzielania porad;
 • Otrzymują rzetelną i obiektywną informacje z wyników obserwacji i diagnoz pedagogicznych;
 • Bezpośrednio rozmawiają z nauczycielami – są ustalane terminy konsultacji pedagogicznej;
 • Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola;
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką;
 • Rodzice posiadają informację o działaniach przedszkola oraz udzielają informacji zwrotnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych;

IV. Promowanie Przedszkola w środowisku lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym:

 • Organizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz środowiska lokalnego;
 • Udział dzieci i rodziców w wszelakich konkursach, akcjach na terenie miasta i kraju;
 • Promocja działań przedszkola w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – wykorzystanie strony internetowej, mediów lokalnych oraz portali społecznościowych;
 • Współpraca z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi, organizacjami i innymi podmiotami;
 • Badanie losów absolwenta;

V. Promowanie działań ekologicznych w pracy przedszkola:

 • Realizacja działań planów i programów ekologicznych wewnętrznych oraz zewnętrznych;
 • Udział w akcjach i zbiórkach surowców wtórnych;
 • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska;
 • Udział dzieci i rodziców w konkursach ekologicznych w tym dążenie do uzyskania certyfikatu „Szkoła Przyjazna Środowisku”;
 • Dzielenie się sukcesami, osiągnięciami z realizowanych przedsięwzięć ze środowiskiem.

VI. Kształtowanie u dzieci świadomości, przynależności do swojej grupy, rodziny, kraju oraz wspólnoty europejskiej:

 • Podejmowanie działań kształtujących zachowania społeczne, dbanie o rozwój emocjonalny dziecka;
 • Udział w wewnętrznych i zewnętrznych programach i projektach kształtujących postawy patriotyczne;
 • Poszukiwanie nowych możliwości w zakresie współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi;
 • Udział w konkursach o tematyce społecznej i patriotycznej w szczególności dążenie do uzyskania certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

VII. Kształtowanie kompetencji cyfrowych:

 • Wprowadzenie dzieci w przestrzeń wirtualną;
 • Wykorzystanie narzędzi TIK w działalności edukacyjnej przedszkola;
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej;
 • Przygotowanie dzieci do wymogów dzisiejszej cywilizacji, stwarzanie możliwości do wnikliwego spojrzenia na otaczający dzieci świat, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

VIII. Nowoczesność:

 • Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola poprzez prowadzenie innowacyjnych projektów;
 • Wprowadzanie innowacji metodycznych, programowych oraz organizacyjnych;
 • Modyfikacja dokumentacji zgodnie z potrzebami placówki, nauczycieli, dyrektora, rodziców;
 • Tworzenie nowych warunków do zaspokojenia indywidualnych i rozwojowych potrzeb dzieci poprzez stworzone ścieżki edukacyjne, sensoryczne zorganizowane w przedszkolu i na świeżym powietrzu;
 • Organizowanie działań mających na celu wprowadzenie edukacji włączającej;
 • Platforma edukacyjna TEAMS – korzystanie z platformy podczas odbywania się procesu wychowawczo – dydaktycznego na odległość;
 • E-twining – współpraca oraz dzielenie się doświadczeniem na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

IX. Kształtowanie u dzieci świadomości bezpieczeństwa w sytuacjach dnia codziennego, dostosowanie się do nowej rzeczywistości, zmian cywilizacyjnych:

 • Udział w konkursach, projektach, akcjach wewnętrznych oraz zewnętrznych tematyce bezpieczeństwa w tym szczególnie kontynuowanie certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”;
 • Nabywanie umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków cywilizacyjnych;
 • Współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnej promującej bezpieczeństwo.

 

Opracowały:

Krystyna Sekita, Urszula Kaczyńska, Anna Kondyra

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 17/2020/2021

z dnia 31.08.2021