Informacje o przedszkolu

„PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECKU”

NASZE MOTTO

„Lubię Cię taką (takim), jaką (i) jesteś
Wierzę w Twoje zdolności
Gdy mnie potrzebujesz-
Jestem dla Ciebie
Najpierw spróbuj samodzielnie”

Przedszkole Publiczne nr 2 mieści się przy ulicy Marksa 4. Położone jest w zacisznym miejscu w pobliżu jeziorka miejskiego. Otoczone jest zielenią, co korzystnie wpływa na samopoczucie dzieci.
Nasze przedszkole posiada ogród przedszkolny wyposażony w nowoczesne zabawki i urządzenia ogrodowe.
W budynku przedszkola mieści się siedem oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W ramach oferty nieodpłatnych dodatkowych zajęć proponujemy dzieciom:

-język angielski

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny z wieloletnią praktyką pracy z dziećmi.

Ponadto w naszym przedszkolu rozwijane są zainteresowania dzieci.  Nauczycielki z naszego przedszkola prowadzą nieodpłatne zajęcia:
-gimnastykę korekcyjną
-harcerstwo
W ramach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieci potrzebujące dodatkowego wsparcia uczęszczają na nieodpłatne zajęcia:
-logopedyczne

– korekcyjno- kompensacyjne.


RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

W dniach od 2.06.2016 – 13.06.2016  w naszym przedszkolu  przeprowadzono badania w ramach zewnętrznej ewaluacji całościowej przez zespół wizytatorów  ds. ewaluacji Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Ewaluacja zewnętrzna polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 4. Dzieci są aktywne.
 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 9. Rodzice są partnerami przedszkola.
 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacja miała także na celu ustalenie, czy przedszkole spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. Przedszkole może spełniać wymagania na poziomie podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.

Badaniem ankietowym objęto 63 rodziców i 11 nauczycieli. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, przedstawicielem organu prowadzącego, grupowe z przedstawicielami nauczycieli, rodziców, partnerów, pracowników niepedagogicznych, a także rozmowę z dziećmi ,obserwacje  zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje wszystkie obszary pracy przedszkola zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Z  raportu wynika, że przedszkole spełnia wszystkie wymagania na poziomie podstawowym i podejmuje działania z wysokiego poziomu we wszystkich 12 wymaganiach. Poniżej przedstawiamy

WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

 1. Podejmowane przez przedszkole działania są zgodne z głównymi założeniami koncepcji pracy, która uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci i oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. Włączają się oni w jej opracowywanie oraz zgłaszają propozycje zmian.
 1. Stosowane w placówce nowatorskie rozwiązania wpływają na wszechstronny rozwój aktywności dzieci (ruchowej, intelektualnej, twórczej) i lepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, poszerzają ich wiedzę na temat otaczającej rzeczywistości, wyzwalają kreatywność, uczą organizacji własnych działań  i pracy zespołowej.
 1. Wnioski z analizy osiągnięć dzieci są podstawą podejmowania działań, które przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.
 1. Przedszkole stwarza wychowankom warunki do samodzielnego wykonywania zadań , co wyzwala w  nich zaangażowanie oraz twórczą postawę.
 1. Dzieci są aktywne w trakcie zajęć prowadzonych w placówce , a także uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej,  co pozytywnie wpływa na ich rozwój oraz
 1. Nauczyciele współpracują ze sobą podczas planowania i realizacji różnorodnych działań. Korzystają z pomocy innych nauczycieli, przeprowadzając ewaluacje własnej pracy, a także doskonaląc swoje umiejętności.
 1. W przedszkolu podejmuje się inicjatywy mające na celu popularyzację działań podejmowanych w placówce oraz upowszechniające  wartości wychowania przedszkolnego, co wpływa na pozytywną ocenę jej pracy przez lokalną społeczność.
 1. Bardzo dobrze układa się współpraca placówki z rodzicami. Przejawiają oni aktywność w działaniach realizowanych w przedszkolu, mają także możliwość zgłaszania swoich opinii i inicjatyw. Zaangażowanie rodziców ma wpływ na rozwój dzieci.
 1. Nauczyciele badają potrzeby środowiska lokalnego oraz zasoby placówki w celu podejmowania  działań przyczyniających się do wzajemnego rozwoju.
 1. Wszyscy nauczyciele angażują się w przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej. Jej wyniki wykorzystują do doskonalenia procesów edukacyjnych.
 1. Kadra pedagogiczna przedszkola  zapoznaje się z badaniami zewnętrznymi. Zdobyta wiedza służy podejmowaniu  różnorodnych działań i modyfikowaniu obszarów wymagających zmian.
 1. Warunki lokalowe przedszkola i wyposażenie pozwalają na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także głównych założeń koncepcji pracy i zadań statutowych.

KADRA    NASZEGO  PRZEDSZKOLA

 KADRA PEDAGOGICZNA

mgr  Chilimończyk Anna- dyrektor przedszkola
Nauczyciel dyplomowany

Studium Nauczycielskie

Mgr wychowania przedszkolnego

Studia Podyplomowe –  gimnastyka korekcyjna

Studia Podyplomowe- wychowanie fizyczne

Studia Podyplomowe- zarządzanie i marketing w oświacie

 

mgr Banach Danuta

Nauczyciel dyplomowany

Studium Nauczycielskie

Mgr  Pedagogiki Ogólnej

Wyższe studia zawodowe- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Kształcenie zintegrowane

 

mgr Dzik Jolanta

Nauczyciel dyplomowany

Studium Nauczycielskie

Mgr Pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji

 

mgr Janowczyk Katarzyna

Nauczyciel kontraktowy

Mgr Wczesnej Edukacji

Studia Podyplomowe – Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

 

 mgr Kaczyńska Urszula

 Nauczyciel mianowany

Mgr Pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji zintegrowanej

Studia Podyplomowe w zakresie nauczania biologii

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Kurs j. angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej

Międzynarodowy Certyfikat j. angielskiego (CEF B2);

 

mgr Łukjanowicz Alicja

Nauczyciel dyplomowany

Studium Nauczycielskie

Mgr Pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Studia Podyplomowe- zintegrowana wczesna edukacja

 

mgr Michałowska – Kuźmowicz Małgorzata

Nauczyciel dyplomowany

Studium Nauczycielskie

Mgr Wychowania Przedszkolnego

Studia Podyplomowe- Zintegrowana Wczesna Edukacja

Studia Podyplomowe- Oligofrenopedagogika

 

mgr Mysiewicz Monika

Nauczyciel kontraktowy

Licencjat: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Magister: Pedagogika opiekuńcza

Studia Podyplomowe: Terapia pedagogiczna

Kurs Podstawowy I Stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Kurs Integracji Sensorycznej ( Si)

 

mgr Osiecka Iwona

Nauczyciel dyplomowany

Studium Nauczycielskie

Mgr Pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji

 

 mgr Przybytek Ewa

Nauczyciel dyplomowany

Studium Wychowania Przedszkolnego

Mgr  Pedagogiki Ogólnej

Wyższe studia zawodowe- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Kształcenie zintegrowane

 

mgr Sekita Krystyna

 Nauczyciel dyplomowany

Studium Nauczycielskie

Mgr Pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji

 

mgr Kędzierska Żaneta

Nauczyciel kontraktowy

licencjat- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Mgr Socjoterapii

Kurs Podstawowy I Stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Kurs Integracji Sensorycznej ( Si)

mgr Szefler Agata

Nauczyciel kontraktowy

Studia licencjackie- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia magisterskie-Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe-Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej
Certyfikat z języka angielskiego: First Certificate in English
mgr Anna Kondyra
Nauczyciel stażysta
Studia licencjackie- Logopedia i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
Studia magisterskie- Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym

mgr Matuszewska Barbara – nauczyciel katecheta

mgr Alicja Kabelis – logopeda

Beata Gomolińska- pomoc nauczyciela

PRACOWNICY  OBSŁUGI

Sawicka Maria – kierownik gospodarczy

Mirosław Owczarek- starszy rzemieślnik

Szczytowicz Barbarawoźna

Krajewska Anna- woźna

Fresonek Małgorzatawoźna

Kafarska Katarzynawoźna

Waręcka Anetawoźna

Żydek Anna woźna

Drabiszczak Monika– woźna

 

PERSONEL KUCHENNY

Kurek Marzena

Kanarek Wiesława

Tomaszewska Jolanta

Walc Elżbieta

 NASZE GRUPY

GRUPA „KRASNOLUDKI”

NAUCZYCIELKI– mgr Ewa Przybytek, mgr Anna Kondyra

POMOC NAUCZYCIELKI- Beata Gomolińska

WOŹNA– Małgorzata Fresonke

GRUPA ” BIEDRONECZKI”

NAUCZYCIELKI–  mgr Alicja Łukjanowicz, mgr Małgorzata Michałowska- Kuźmowicz

WOŹNA- Monika Drabiszczak

GRUPA ” MISIE”

NAUCZYCIELKI– mgr Iwona Osiecka, mgr Katarzyna Janowczyk

WOŹNA- Barbara Szczytowicz

GRUPA ” SKRZATY”

NAUCZYCIELKI– mgr Żaneta Kędzierska, mgr Agata Szefler,mgr Katarzyna Janowczyk

WOŹNA- Anna Krajewska

GRUPA „WIEWIÓRECZKI”

NAUCZYCIELKI– mgr  Monika Mysiewicz, mgr Małgorzata Michałowska- Kuźmowicz, mgr Agata Szefler,mgr Katarzyna Janowczyk

WOŹNA- Katarzyna Kafarska

GRUPA ” PSZCZÓŁKI”

NAUCZYCIELKI– mgr Krystyna Sekita, mgr Jolanta Dzik

WOŹNA- Anna Żydek

GRUPA ” JEŻYKI”

NAUCZYCIELKI– mgr Danuta Banach, mgr Jolanta Dzik

WOŹNA- Aneta Waręcka

GABINET LOGOPEDYCZNY I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

LOGOPEDA-mgr Alicja Kabelis

TERAPEUTA- mgr Monika Mysiewicz


PRAWA  I OBOWIĄZKI DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

PRAWA  DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

KAŻDE DZIECKO:

-MA PRAWO DO SZACUNKU, NIEPOWODZEŃ I ŁEZ

-MA PRAWO DO BYCIA SOBĄ, WŁASNOŚCI I TAJEMNICY

– MA PRAWO DO WYRAŻANIA SWOICH UCZUĆ I MYŚLI

-MA PRAWO DO ZABAWY I NAUKI POPRZEZ ZABAWĘ

– MA PRAWO DO RADOŚCI

 

OBOWIĄZKI DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

KAŻDE DZIECKO  POWINNO:

-DBAĆ O ZABAWKI, KSIĄŻKI I INNE PRZEDMIOTY SŁUŻĄCE WSZYSTKIM

-PORZADKOWAĆ MIEJSCE ZABAWY I PRACY

-NIE STOSOWAĆ PRZEMOCY WOBEC INNYCH DZIECI

-KULTURALNIE ODNOSIĆ SIĘ DO INNYCH KOLEGÓW I OSÓB DOROSŁYCH

-DBAĆ O ESTETYKĘ WŁASNEGO WYGLĄDU


 Działania przedszkola w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie przedszkola, jak i poza nim  to podstawowe zadanie dla nauczycieli, opiekunów  oraz innych pracowników naszego przedszkola.

Dzieci mają bowiem małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, niejednokrotnie są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia, czy też życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci  w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych. Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady  i normy  wpajane dzieciom każdego dnia i konsekwentnie przestrzegane zarówno przez pracowników przedszkola  jak i  poszczególnych członków rodzin dzieci.

W naszym przedszkolu zostały opracowane programy wychowawczy i profilaktyczny, których celem jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach oraz rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka. Program  wychowawczy  Przedszkola  Publicznego nr 2 w Bartoszycach   został  stworzony  w oparciu o   Podstawę Programową   Wychowania Przedszkolnego.

Wychowanie w ogólnym spojrzeniu jest świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców lub nauczycieli.

Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje  i  ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające. Celem działań nauczyciela powinno być pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez to powodowanie wewnętrznego rozwoju dziecka.

Program  wychowawczy  ma na celu  poprawę  jakości  pracy  edukacyjnej, uwzględnia potrzeby  społeczności  przedszkolnej tj. dzieci, rodziców  i środowiska  oraz  pracowników. Integruje  nauczycieli i rodziców  w  realizowaniu celów  wychowawczych, ujednolica  oddziaływania  wychowawcze, kieruje  procesy  wychowawcze  na  właściwe  tory.

Program ten obejmuje różne aspekty bezpieczeństwa  w życiu naszych wychowanków:

 • BĄDŹ  KULTURALNY

 • BĄDŹ KOLEŻEŃSKI
 • KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE
 • POZNAJ TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE

Program Profilaktyczny ma na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń  z  udziałem  dzieci.  Promować i kształtować zdrowy styl życia. Zawiera on bloki tematyczne:

 • BEZPIECZEŃTWO NA CO DZIEŃ
 • PIRAMIDA ZDROWGO ŻYWIENIA
 • HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA
 • RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
 • ZAGROŻENIA ZE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 • AGRESJA I PRZEMOC

Program profilaktyczny wskazuje dzieciom:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć.
 • Jak słuchać uważnie.
 • Jak prosić o pomoc.
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.
 • Jak mówić przepraszam.
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem.
 • Jak rozwiązywać konflikty.
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji.
 • Jak pomagać innym.
 • Jak rozpoznawać  zagrożenie.
 • Jak mówić „nie”.

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w naszym przedszkolu jest dla nas bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne. Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć to nie podanie gotowych schematów zachowań, ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Zajęcia i zabawy z dziećmi realizowane są w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci tj. zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne, stwarzanie symulowanych sytuacji, wycieczki, spotkania np. z policjantem, strażakiem,  pielęgniarką. Ponieważ to nauczyciele  niezmiennie czuwają nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w przedszkolu, dlatego też już w pierwszych dniach pobytu dzieci w przedszkolu ustalono wspólnie z wychowankami  normy postępowania związane z ich bezpieczeństwem poprzez:

 • opracowanie kontraktu grupy, w którym zawarte są zasady zachowania się w sali przedszkolnej, zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z rówieśnikami oraz zasady właściwego korzystania  z zabawek,
 • zapoznanie dzieci z  regulaminem  zachowania się w ogrodzie przedszkolnym,
 • zaznajomienie dzieci z  sytuacjami  związanymi  z bezpieczeństwem na terenie przedszkola jak i poza nim.

Dodatkowo, nauczyciele w swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej wdrażają zagadnienia z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO i PROFILAKTYCZNEGO, które jasno określają zasady zachowań w typowych sytuacjach życiowych oraz w szczególnych przypadkach korzystają z form Pomocy psychologiczno – pedagogicznej.        W zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci istotna jest dla nas współpraca z rodzicami, gdyż liczymy na kontynuację i utrwalenie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Okazją do wymiany spostrzeżeń są  zajęcia otwarte jak również  spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami.  Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi – zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Dzieci wyposażone w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia będą potrafiły przewidywać i unikać zagrożeń, posiadać wiedzę i umiejętność potrzebną do pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, w domu, a następnie  w szkole.