Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach, ul. Andrzeja Wajdy 4, 11-200 Bartoszyce, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola
 2. W Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bartoszycach został powołany inspektor danych osobowych Pani Maria Kowalik Sobczak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail m.kowalik-sobczak@gptogatus.pl tel. 533 327 046
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą,
  • promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN

monitoringu wizyjnego

w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Bartoszycach

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach oraz w jego otoczeniu, a także rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia i możliwość udostępniania zgromadzonych danych

§ 2

Celem monitoringu jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, rodziców, pracowników oraz innych osób znajdujących się na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach, Zapobieganie dewastacji i kradzieży w budynkach i obrębie Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach

Ograniczenie zachowań i zdarzeń nagannych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu osób znajdujących się na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach i w jego obrębie.

§ 3

Systemem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar znajdujący się w zasobach Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach, przede wszystkim: wejście główne, wejście ewakuacyjne elewacje,  wejście do piwnicy, plac zabaw oraz tereny wokół budynku objęte zasięgiem kamer.

§ 4

 1. System monitoringu funkcjonuje całodobowo a rejestracji i zapisaniu na nośnikach podlega tylko obraz z kamer monitoringu (bez dźwięku).
 2. Kamery nie są umieszczane w miejscach, które mogłyby naruszyć prywatność oraz godność człowieka.
 3. Strefę objętą monitoringiem oznacza się tablicami informującymi o zainstalowanych kamerach, które umieszcza się w widocznych miejscach.
 4. §5
 5. Obraz zarejestrowany systemem monitoringu wizyjnego przechowywany jest nie dłużej niż 10 dni, a następnie usuwany poprzez nadpisanie danych.
 6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy urządzenia monitoringu zarejestrowały zdarzenie mogące świadczyć o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa, a także na uzasadniony wniosek strony trzeciej, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach, może zarządzić sporządzenie kopii nagrania obejmującego przedmiotowe zdarzenie, o ile nagranie nie zostało wcześniej usunięte.
 7. Kopia nagrania z monitoringu wizyjnego wydana może być tylko i wyłącznie organom ścigania w związku z prowadzonym postępowaniem na ich wniosek, oraz osobie, której dane dotyczą, gdy nie narusza to prawa ochrony do wizerunku oraz prywatności innych zarejestrowanych monitoringiem wizyjnym osób.
 8. Decyzję w przedmiocie zabezpieczenia i udostępnienia kopii nagrania podejmuje Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach
 9. Kopię nagrania przechowuje Administrator Danych Osobowych w zamkniętym i niedostępnym dla innych osób miejscu przez okres do 10 dni od daty zaistnienia zdarzenia lub do czasu wydania jej organom ścigania albo stronie trzeciej, a następnie w przypadku braku wniosku o udostępnienie, kopię nagrania usuwa się w trwały sposób.
 10. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć okres przechowywania kopii na czas dłuższy niż wskazany w pkt 5.
 11. Dostęp do zapisów z monitoringu wizyjnego posiada Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach
 12. Aktualny podgląd z zainstalowanych kamer monitoringu wizyjnego, za pośrednictwem monitorów, posiadają pracownicy ochrony.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1 . Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie: Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach

-ul. Andrzeja Wajdy 4, 11-200 Bartoszyce

– e-mail: ppnr2@op.pl   ; telefon: 89 762 23 41

 1. W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

– telefon: 533 327 046

-email: m.kowalik-sobczak@gptogatus.pl

 1. Dane osobowe pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od Pani/Pan.
 2. Monitoring wizyjny zapisuje takie dane osobowe jak: wizerunek, numery rejestracyjne pojazdów.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych zadań, a podstawą prawną stosowania monitoringu jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 5. Monitoring wizyjny stosujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, rodziców, pracowników, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkody.
 6. Dane osobowe z nagrań monitoringu wizyjnego udostępniamy:
  • podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  • naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych,
  • pracownikom agencji ochrony osób i mienia, z którą mamy zawartą umowę na usługi ochrony, a która przetwarza je na nasze zlecenie.
 7. Dane osobowe z nagrań monitoringu wizyjnego nie są udostępniane do Państwa Trzeciego.

Dane osobowe z nagrań monitoringu wizyjnego będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 dni, a następnie je usuniemy poprzez nadpisanie danych. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy urządzenia monitoringu zarejestrowały zdarzenie mogące świadczyć o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa, a także na uzasadniony wniosek strony trzeciej, Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach, może zarządzić sporządzenie kopii nagrania obejmującego przedmiotowe zdarzenie, o ile nagranie nie zostało wcześniej usunięte. Będziemy przetwarzać przez okres 10 dni, a następnie zostaną one usunięte.

 1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z danymi osobowymi z monitoringu wizyjnego:
  • Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  • Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym) swoich danych osobowych,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • Prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • Prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, adres email na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Pani/Pana sprawą, i nie później niż w terminie 10 dni zostanie Pani/Pan poinformowany na piśmie bądź w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie o sposobie załatwienia swojej sprawy.

Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Pani/Pana żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień, otrzyma Pani/Pan od nas stosowane pisemne uzasadnienie.

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a nasza odpowiedź nie będzie dla Pani/Pana zadawalająca, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia powództwa przed właściwym miejscowo sądem powszechnym;

11.Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebraliśmy, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

 1. Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych na nagraniach z monitoringu wizyjnego zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Pobierz dokument