Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia    14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Jeżeli dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostanie przyjęte              do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz Bartoszyc wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne w naszym mieście zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w zarządzeniu nr 27/2021 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 11.02.2021 r. Zgodnie z w/w zarządzeniem wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć    w terminie od 1 do 15 marca 2021 r.

Data i godzina złożenia w przedszkolu/szkole wniosku nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział wyłącznie dzieci zamieszkałe w Bartoszycach. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Bartoszycami mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do której uczęszcza dziecko.

 • Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i internetu, po zalogowaniu na stronę bartoszyce.formico.pl

 • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
  • uwaga: w systemie informatycznym istnieje możliwość podpisania wniosku i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych za pomocą „profilu zaufanego”. Podpisanie wniosku za pomocą „profilu zaufanego” jest równoznaczne z zatwierdzeniem wniosku i nie wymaga złożenia go w formie pisemnej w przedszkolu/szkole. W takim przypadku do przedszkola/szkoły należy dostarczyć tylko wymagane zaświadczenia, jeżeli są niezbędne do potwierdzenia spełniania kryterium rekrutacyjnego. 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 

Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do burmistrza Bartoszyc, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc               na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XLII/290/2018 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 22 stycznia 2018 r.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
  do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
  ze względu na niepełnosprawność

Rodzice, układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:

– w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

lub

– w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Bartoszycach oddziały integracyjne prowadzone są w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w w/w przedszkolu, jeżeli znajduje się ono na liście preferencji kandydata.

O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.