Szkoła Przyjazna Środowisku

Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”, o który ubiega się nasze przedszkole jest przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które integrują społeczność wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska oraz doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju. Podejmują i angażują do działań społeczność szkolną i lokalną a zadania, które realizują są motywacją do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność pracy w zakresie ekologii, poszanowania zasobów środowiska i zrównoważonego rozwoju. Podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej oraz motywują do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Certyfikat, który przyznawany jest na okres 3 lat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez placówkę, która staje się wzorem do naśladowania.

Oceny naszych działań w celu uzyskania Certyfikatu ,,Szkoła Przyjazna Środowisku” dokona Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko– Mazurskiego Kuratora Oświaty, w skład której wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
 2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 3. Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
 4. Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,
 5. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

 

 • W październiku Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty ogłosi listę szkół, którym przyznany został Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” , a więc jesteśmy dobrej myśli.

 

„Przyroda wokół nas-poznaję i chronię”projekt edukacyjny z zakresu edukacji

przyrodniczo-ekologicznej w Przedszkolu Publicznym  nr2    w Bartoszycach 

 

Wstęp

Postępująca degradacja przyrody jest punktem wyjścia do podjęcia kompleksowych działań mających na  celu  ochronę   środowiska  a  w  sposób  pośredni  do  ochrony samego człowieka. Edukacja ekologiczna jest  nośnikiem  szansy na bardzo  potrzebny  współcześnie  głęboki   przewrót   w   myśleniu  i  postępowaniu  człowieka   oraz   na   nową   świadomość  środowiskową.  Uświadomienie,  że  życie  bez  kontaktu  z  przyrodą  jest  niemożliwe  i  że wszystko, co jest potrzebne  człowiekowi  do  życia czerpie on ze środowiska zaczynamy już od najmłodszych lat. Szczególnie ważne jest budzenie świadomości ekologicznej i formowanie autentycznej wrażliwości  na  stan  otaczającego  środowiska naturalnego u małych dzieci.  Działania  nauczycieli  już                  w  przedszkolu  są  niepowtarzalną  szansą  kształtowania nowych i przyjaznych naturze postaw dzieci. Okres przedszkolny to czas, w którym można rozbudzić zainteresowania dziecka  przyrodą ,pokazać mu jej piękno o każdej porze roku i rozwinąć potrzebę kontaktu z naturą.  Kształtowanie działań proekologicznych wpływa niewątpliwie na  poznanie środowiska przyrodniczego w myśl zasady mówiącej ,,żeby cos pokochać i szanować należy to dobrze poznać”.

Mając to na uwadze postanowiłyśmy zwrócić szczególną uwagę dzieci na konieczność dbania o przyrodę.  Dzieci są bacznymi obserwatorami tego wszystkiego co dzieje się wokół nich. Należy więc jak najwcześniej pokazać świat przyrody, wytłumaczyć zależności, a w zasadzie nierozerwalność człowieka z przyrodą.

Efektem naszych działań ma być wychowanie naszych dzieci , które widzą sens                    w konieczności postępowania  zgodnie z etyką ekologiczną, które będą umiejętnie korzystać z darów ziemi i rozwijającej się cywilizacji. Dziecko  wychowane w zgodzie z przyrodą i otaczającym je światem wyrośnie na człowieka świadomego i odpowiedzialnego za stan środowiska.

Projekt ten ma na celu kształtowanie proekologicznej postawy dzieci. Zwrócenie uwagi na fakt, że już małe dzieci mogą podjąć działania mające na celu ochronę środowiska. Dorośli zaś powinni je w tym wspierać, gdyż zaowocuje to u człowieka dorosłego odpowiedzialnością za losy nas i naszej planety.

Cele i planowane efekty:

Chcąc żyć w społeczeństwie kochającym świat i ludzi, rozumiejącym znaczenie           i wpływ otaczającej przyrody na życie człowieka należy podjąć działania zmierzające           do wykształcenia nawyków ekologicznych już od najmłodszych lat. To od nas i naszych dzieci zależy w jakim świecie będziemy żyli. Efektem działań ma być wychowanie dzieci mające zaszczepione przyzwyczajenia dotyczące postaw proekologicznych.

Realizacja własnego projektu umożliwi dzieciom odkrywanie środowiska a zdobyte doświadczenia  przyczynia  się  do  zrozumienia  związków  i  wpływu  jakie środowisko ma na nasze codzienne życie.

Cele ogólne:

– Edukacja  dla poszanowania roślin i zwierząt.

– Kształtowanie proekologicznej postawy dzieci w wieku przedszkolnym.

-Wykształcenie motywacji do poznawania przyrody i chęci jej ochrony przed              negatywną ingerencją człowieka.

– Ukazywanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

– Rozwijanie wrażliwości na zachowanie czystości w naszym środowisku.

– Poszerzenie wiedzy z zakresu działań proekologicznych.

– Uświadomienie potrzeby segregacji odpadów i korzyści z tego płynących.

Cele szczegółowe:

– rozumienie potrzeby  dbania o środowisko naturalne;

– dostarczanie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi;

– propagowanie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego;

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;

– rozumienie konieczności sortowania odpadów  wytwarzanych przez człowieka;

– poznanie ekonomicznego aspektu zbierania odpadów ale także korzyści wynikające dla nas i innych np.  makulatury (ochrona lasów), tonerów ( ratowanie koni),  nakrętek plastikowych (pomoc dzieciom ), baterii i płyt CD ( selektywna zbiórka i przekazanie do przetworzenia );

– poznanie sposobów oczyszczania wody;

– wykorzystanie odpadów w pracy twórczej;

– rozumienie szkodliwości oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze.

Metody:

-metoda oglądowa: obserwacja, pokaz, prezentacje multimedialne;
– metoda słowna: pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wiersz, – gry dydaktyczne, spotkania;
– metoda praktyczna (badawcza): spacery, wyjścia, wycieczki, zajęcia w terenie, doświadczenia i eksperymenty.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Proponowane działania:

 1. „Poznaję różnorodność biologiczną w otoczeniu swojego przedszkola”- zabawy badawcze „Rozglądam się, czy na podwórku przedszkolnym są drzewa ( poznanie i uczenie się rozpoznawania gatunków drzew w okolicy ).
 2. Prezentacje multimedialne o tematyce przyrodniczej przedstawiane dzieciom na cyklicznych spotkań z nauczycielem biologii.
 3. ,,Mamo, tato chrońmy przyrodę” – akcje proekologiczne:

– zbiórka baterii, płyt CD, makulatury i plastikowych nakrętek,

,,Zbieraj  kartridże – ratuj konie”.

 1. ,,Leśna bioróżnorodność” – spotkanie z leśniczym w związku z Dniem Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. Włączenie się do akcji ,,Ptasie Jadło, Ptasie Radio” zimowego dokarmiania ptaków.
 2. Mali tropiciele – szukanie śladów ptaków na śniegu w ogrodzie przedszkolnym.
 3. ,,Dzień kota – 17 lutego” – zebranie karmy dla kotów ze schroniska. Wystawa zdjęć zwierząt pt. ,,Mój pupil”.
 4. Rzeka idealna” prezentacja interaktywnej animacji – zapoznanie z gatunkami nadrzecznych roślin i zwierząt, zrozumienie zagrożeń dotyczących tych zwierząt.
 5. ,,Zielona sala” – zmienianie sali w małą oranżerię, ukwiecenie sali.
 6. Wycieczka do Zakładu Uzdatniania Wody – zwrócenie uwagi na ważną stałą ilość zasobów wodnych, potrzebę dbania o jakość i ilość wody.
 7. Inscenizacja teatralna o tematyce przyrodniczej przygotowana i wystawiona przez dzieci z koła teatralnego.
 8. Powitanie wiosny w ogrodzie przedszkolnym – wyszukiwanie charakterystycznych oznak wiosny, opisywanie ich, malowanie wiosennych obrazów na sztalugach.
 9. ,,Wielka tajemnica małego nasionka” – zabawy badawcze, sianie roślin, zakładanie zielonych ogródków, obserwacja budowy roślin, faz ich rozwoju.
 10. Wystawa fotograficzna „Z mamą i tatą na łonie natury” – zorganizowanie wystawy zdjęć o tematyce przyrodniczej zrobionych przez rodziny z przedszkola.
 11. Plakat ,,Wesołe drzewo” – opracowanie propozycji polepszenia stanu drzew w naszej okolicy.
 12. Detektywi w ogrodzie przedszkolnym” – obserwowanie przez lupę roślin i owadów mieszkających w ogrodzie przedszkolnym, obserwacja ptactwa wodnego i zwierząt żyjących w pobliżu jeziorka miejskiego.
 13. Światowy Dzień Bioróżnorodności 22 maja – przemarsz ulicami miasta z zaproszonymi placówkami i wręczenie petycji ,,Żyj z przyrodą w zgodzie” władzom miasta ( przebrane dzieci niosą transparenty z hasłami ).
 14. ,,Dzień Niezapominajki” – festiwal piosenki o tematyce przyrodniczej.
 15. Wycieczka do lasu w celu ,,Poszukiwania bioróżnorodności w lesie” – pogłębienie wiedzy o roślinach i zwierzętach, umiejętności ich obserwowania.
 16. Wycieczka do Muzeum Przyrody w Olsztynie – oglądanie wystawy ,,Zwierzęta Warmii i Mazur”, branie udziału w lekcji przyrodniczej ,,Ciekawostki o zwierzętach Warmii i Mazur”.
 17. Ferma zwierząt miniaturowych” – wycieczka do Galin, poznanie różnorodności zwierząt na wsi, ich zwyczajów, sposobów opiekowania się nimi i znaczenia jakie mogą mieć dla człowieka.
 18. Cykliczne spotkania z przedstawicielami ZGO mające na celu naukę segregacji odpadów, oszczędzanie energii, dbałość o najbliższe środowisko.