Raport z Ewaluacji Zewnętrznej

W dniach od 2.06.2016 – 13.06.2016  w naszym przedszkolu  przeprowadzono badania w ramach zewnętrznej ewaluacji całościowej przez zespół wizytatorów  ds. ewaluacji Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Ewaluacja zewnętrzna polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 4. Dzieci są aktywne.
 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 9. Rodzice są partnerami przedszkola.
 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacja miała także na celu ustalenie, czy przedszkole spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. Przedszkole może spełniać wymagania na poziomie podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.

Badaniem ankietowym objęto 63 rodziców i 11 nauczycieli. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, przedstawicielem organu prowadzącego, grupowe z przedstawicielami nauczycieli, rodziców, partnerów, pracowników niepedagogicznych, a także rozmowę z dziećmi ,obserwacje  zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje wszystkie obszary pracy przedszkola zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Z  raportu wynika, że przedszkole spełnia wszystkie wymagania na poziomie podstawowym i podejmuje działania z wysokiego poziomu we wszystkich 12 wymaganiach. Poniżej przedstawiamy

WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

 1. Podejmowane przez przedszkole działania są zgodne z głównymi założeniami koncepcji pracy, która uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci i oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. Włączają się oni w jej opracowywanie oraz zgłaszają propozycje zmian.
 1. Stosowane w placówce nowatorskie rozwiązania wpływają na wszechstronny rozwój aktywności dzieci (ruchowej, intelektualnej, twórczej) i lepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, poszerzają ich wiedzę na temat otaczającej rzeczywistości, wyzwalają kreatywność, uczą organizacji własnych działań  i pracy zespołowej.
 1. Wnioski z analizy osiągnięć dzieci są podstawą podejmowania działań, które przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.
 1. Przedszkole stwarza wychowankom warunki do samodzielnego wykonywania zadań , co wyzwala w  nich zaangażowanie oraz twórczą postawę.

 

 1. Dzieci są aktywne w trakcie zajęć prowadzonych w placówce , a także uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej,  co pozytywnie wpływa na ich rozwój oraz
 1. Nauczyciele współpracują ze sobą podczas planowania i realizacji różnorodnych działań. Korzystają z pomocy innych nauczycieli, przeprowadzając ewaluacje własnej pracy, a także doskonaląc swoje umiejętności.
 1. W przedszkolu podejmuje się inicjatywy mające na celu popularyzację działań podejmowanych w placówce oraz upowszechniające  wartości wychowania przedszkolnego, co wpływa na pozytywną ocenę jej pracy przez lokalną społeczność.
 1. Bardzo dobrze układa się współpraca placówki z rodzicami. Przejawiają oni aktywność w działaniach realizowanych w przedszkolu, mają także możliwość zgłaszania swoich opinii i inicjatyw. Zaangażowanie rodziców ma wpływ na rozwój dzieci.
 1. Nauczyciele badają potrzeby środowiska lokalnego oraz zasoby placówki w celu podejmowania  działań przyczyniających się do wzajemnego rozwoju.
 1. Wszyscy nauczyciele angażują się w przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej. Jej wyniki wykorzystują do doskonalenia procesów edukacyjnych.
 1. Kadra pedagogiczna przedszkola  zapoznaje się z badaniami zewnętrznymi. Zdobyta wiedza służy podejmowaniu  różnorodnych działań i modyfikowaniu obszarów wymagających zmian.
 1. Warunki lokalowe przedszkola i wyposażenie pozwalają na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także głównych założeń koncepcji pracy i zadań statutowych.