Raport z Ewaluacji Wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 2

w Bartoszycach, w roku szkolnym 2016/2017.

Przedmiot – Przedszkole rozwija zainteresowania czytelnicze dzieci.

Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji o podejmowanych w przedszkolu działaniach rozwijających zainteresowania czytelnicze dzieci.

Pytania kluczowe:

  1. W jakim stopniu podejmowane w przedszkolu działania rozwijają kompetencje i zainteresowania czytelnicze dzieci?
  2. W jaki sposób rodzice byli zaangażowani w upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci?
  3. Jakie działania podejmuje przedszkole w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci przy współudziale środowiska lokalnego?

Wskaźniki:

Liczba sytuacji edukacyjnych rozwijających zainteresowania czytelnicze dzieci.

– Opinia nauczycieli na temat efektywności podejmowanych działań dotyczących czytelnictwa w przedszkolu.

– Liczba działań służących rozwijaniu kompetencji czytelniczych dzieci  podczas obserwacji wybranych sytuacji edukacyjnych.

-Opinie dzieci na temat zajęć rozwijających kompetencje czytelnicze.

-Liczba działań w które angażowali się rodzice w celu upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci.

– Opinia rodziców na temat działań przedszkola dotyczących przygotowania dzieci do czytelnictwa

-Zestawienie działań  sprzyjających rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci przy współudziale środowiska lokalnego.

Grupy badawcze: wszyscy  nauczyciele, rodzice (50 wybranych rodziców z przedszkola z każdej grupy wiekowej), dzieci z grupy  5-6-letnich (4 grupy)

Metody badawcze: Badania ankietowe nauczycieli, rodziców, obserwacja zajęć, wywiad z dziećmi, analiza dokumentów

Narzędzia badawczeKwestionariusz ankiety dla nauczycieli, kwestionariusz  ankiety dla rodziców, arkusz analizy dokumentów, arkusz obserwacji zajęć,  kwestionariusz rozmowy z dziećmi.

Wyniki ewaluacji-Działania przedszkola w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci w oparciu o przeprowadzone badania.

– Nauczyciele codziennie czytają dzieciom książki: bajki, baśnie,  wiersze, opowiadania i wykorzystują te sytuacje do aktywności twórczej, np.: plastycznej, muzycznej, teatralnej oraz budowania systemu wartości. -W oparciu o literaturę dziecięcą organizowane są w przedszkolu uroczystości z udziałem bliskich, podczas których dzieci recytują wiersze, prezentują inscenizacje, co większość ankietowanych rodziców i nauczycieli uważa za jedno z najbardziej efektywnych działań sprzyjających rozwijaniu zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

-Z analizy arkusza obserwacji zajęć oraz arkusza autoanalizy pracy nauczyciela wynika, że nauczyciele organizują gry i zabawy czytelnicze rozwijające: pamięć, percepcję wzrokową i słuchową, orientację w przestrzeni, co stanowi istotę rozwoju kompetencji czytelniczych.

-Z arkusza analizy obserwacji zajęć wynika, że nauczycielki podejmowały co najmniej cztery działania służące rozwijaniu kompetencji czytelniczych.

– Analiza arkusza obserwacji zajęć i wywiadu grupowego z dziećmi wskazuje na to, iż dzieci lubią zajęcia podczas, których wykorzystywana jest literatura dziecięca. Zajęcia te wyzwalają wszechstronna aktywność dziecięcą.

-Z analizy kwestionariusza ankiety dla rodziców wynika, że angażowali się oni we wszystkie działania wymienione w ankiecie (8), m.in. czytanie książek dzieciom w domu i w przedszkolu, korzystanie z kącika wymiany książki zorganizowanego w przedszkolu, z biblioteki i księgarni miejskiej, przynoszenie przez dzieci swoich ulubionych książek do przedszkola. Rodzice deklarują wspólne wykonywanie prac plastycznych, własnych książeczek w domu inspirowanych literaturą dziecięcą. Z ankiety wynika, że rodzice mają świadomość wartości książki i uczą własne dzieci obchodzenia się z książką.

-Analiza kwestionariusza ankiet dla rodziców pozwala stwierdzić, iż za najbardziej efektywne działania rodzice uważają: organizowane w przedszkolu czytanie książek przez zaproszonych gości, zachęcanie rodziców do czytania w domu. W opinii rodziców istotnym działaniem było codzienne czytanie dzieciom całej bajki w przedszkolu, zorganizowanie kącika wymiany książki oraz prezentowanie przez dzieci swoich ulubionych książek w przedszkolu. Docenionym przez rodziców działaniem było organizowanie recytacji wierszy, organizowanie inscenizacji i teatrzyków inspirowanych literaturą dziecięcą.

-Z badań wynika, że przy współudziale środowiska lokalnego organizowane są m. in. spotkania czytelnicze. W ramach kampanii społecznej: „Cała Polska czyta dzieciom” organizowano spotkania oparte na literaturze dziecięcej z policjantem, leśniczym, czółkami Klubu Senior-Wigor, prezesem stowarzyszenia Azyl. Przedszkole ściśle współpracuje z bibliotekami w mieście. Dzieci uczestniczyły w zajęciach organizowanych w przedszkolu i bibliotekach. Inną formą rozwijania zainteresowań czytelniczych były wycieczki do księgarni. Dzieci uczestniczyły w wielu przedstawieniach teatralnych zorganizowanych przez współpracujące z przedszkolem szkoły podstawowe. same były aktorami  i występowały z inscenizacjami w wielu placówkach, m. in. MOPS, Miejska Biblioteka Oddziała Dla Dzieci i Młodzieży i DPS.

Wnioski

1.Analiza wyników badań wskazuje, że nauczyciele w przedszkolu organizują wiele sytuacji edukacyjnych rozwijających zainteresowania czytelnicze dzieci.

2.Prowadzone w przedszkolu zajęcia rozwijające kompetencje czytelnicze są atrakcyjne dla dzieci i przez nie lubiane.

3.Rodzice w przedszkolu są angażowani w upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.

4.Przedszkole podejmuje szereg działań w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci przy współudziale środowiska lokalnego.

Opracowały:

Małgorzata Michałowska- Kuźmowicz

Urszula Kaczyńska