Informacje o przedszkolu

„PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECKU”WYKAZ TELEFONÓW:

Dyrektor: 89 7622341

Kierownik gospodarczy: 896747701

Grupy przedszkolne: 896747702NASZE MOTTO

„Lubię Cię taką (takim), jaką (i) jesteś
Wierzę w Twoje zdolności
Gdy mnie potrzebujesz-
Jestem dla Ciebie
Najpierw spróbuj samodzielnie”

Przedszkole Publiczne nr 2 mieści się przy ulicy Andrzeja Wajdy 4. Położone jest w zacisznym miejscu w pobliżu jeziorka miejskiego. Otoczone jest zielenią, co korzystnie wpływa na samopoczucie dzieci.
Nasze przedszkole posiada ogród przedszkolny wyposażony w nowoczesne zabawki i urządzenia ogrodowe.
W budynku przedszkola mieści się siedem oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W ramach oferty nieodpłatnych dodatkowych zajęć proponujemy dzieciom

-język angielski

W ramach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieci potrzebujące dodatkowego wsparcia uczęszczają na nieodpłatne zajęcia:
-logopedyczne

– korekcyjno- kompensacyjne.


RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

W dniach od 2.06.2016 – 13.06.2016  w naszym przedszkolu  przeprowadzono badania w ramach zewnętrznej ewaluacji całościowej przez zespół wizytatorów  ds. ewaluacji Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Ewaluacja zewnętrzna polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 4. Dzieci są aktywne.
 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 9. Rodzice są partnerami przedszkola.
 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacja miała także na celu ustalenie, czy przedszkole spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. Przedszkole może spełniać wymagania na poziomie podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.

Badaniem ankietowym objęto 63 rodziców i 11 nauczycieli. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, przedstawicielem organu prowadzącego, grupowe z przedstawicielami nauczycieli, rodziców, partnerów, pracowników niepedagogicznych, a także rozmowę z dziećmi ,obserwacje  zajęć, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje wszystkie obszary pracy przedszkola zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Z  raportu wynika, że przedszkole spełnia wszystkie wymagania na poziomie podstawowym i podejmuje działania z wysokiego poziomu we wszystkich 12 wymaganiach. Poniżej przedstawiamy

WNIOSKI Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

 1. Podejmowane przez przedszkole działania są zgodne z głównymi założeniami koncepcji pracy, która uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci i oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. Włączają się oni w jej opracowywanie oraz zgłaszają propozycje zmian.
 1. Stosowane w placówce nowatorskie rozwiązania wpływają na wszechstronny rozwój aktywności dzieci (ruchowej, intelektualnej, twórczej) i lepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, poszerzają ich wiedzę na temat otaczającej rzeczywistości, wyzwalają kreatywność, uczą organizacji własnych działań  i pracy zespołowej.
 1. Wnioski z analizy osiągnięć dzieci są podstawą podejmowania działań, które przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań.
 1. Przedszkole stwarza wychowankom warunki do samodzielnego wykonywania zadań , co wyzwala w  nich zaangażowanie oraz twórczą postawę.
 1. Dzieci są aktywne w trakcie zajęć prowadzonych w placówce , a także uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej,  co pozytywnie wpływa na ich rozwój oraz
 1. Nauczyciele współpracują ze sobą podczas planowania i realizacji różnorodnych działań. Korzystają z pomocy innych nauczycieli, przeprowadzając ewaluacje własnej pracy, a także doskonaląc swoje umiejętności.
 1. W przedszkolu podejmuje się inicjatywy mające na celu popularyzację działań podejmowanych w placówce oraz upowszechniające  wartości wychowania przedszkolnego, co wpływa na pozytywną ocenę jej pracy przez lokalną społeczność.
 1. Bardzo dobrze układa się współpraca placówki z rodzicami. Przejawiają oni aktywność w działaniach realizowanych w przedszkolu, mają także możliwość zgłaszania swoich opinii i inicjatyw. Zaangażowanie rodziców ma wpływ na rozwój dzieci.
 1. Nauczyciele badają potrzeby środowiska lokalnego oraz zasoby placówki w celu podejmowania  działań przyczyniających się do wzajemnego rozwoju.
 1. Wszyscy nauczyciele angażują się w przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej. Jej wyniki wykorzystują do doskonalenia procesów edukacyjnych.
 1. Kadra pedagogiczna przedszkola  zapoznaje się z badaniami zewnętrznymi. Zdobyta wiedza służy podejmowaniu  różnorodnych działań i modyfikowaniu obszarów wymagających zmian.
 1. Warunki lokalowe przedszkola i wyposażenie pozwalają na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także głównych założeń koncepcji pracy i zadań statutowych.

KADRA    NASZEGO  PRZEDSZKOLA

 KADRA PEDAGOGICZNA

mgr  Chilimończyk Anna- dyrektor przedszkola
Nauczyciel dyplomowany
Studium Nauczycielskie
Mgr wychowania przedszkolnego
Studia Podyplomowe –  gimnastyka korekcyjna
Studia Podyplomowe- wychowanie fizyczne
Studia Podyplomowe- zarządzanie i marketing w oświacie

mgr Dzik Jolanta
Nauczyciel dyplomowany
Studium Nauczycielskie
Mgr Pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji

 mgr Kaczyńska Urszula
Nauczyciel dyplomowany
Mgr Pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji zintegrowanej
Studia Podyplomowe w zakresie nauczania biologii
Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs j. angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej
Międzynarodowy Certyfikat j. angielskiego (CEF B2);

mgr Michałowska – Kuźmowicz Małgorzata
Nauczyciel dyplomowany
Studium Nauczycielskie
Mgr Wychowania Przedszkolnego
Studia Podyplomowe: Zintegrowana Wczesna Edukacja
Studia Podyplomowe: Oligofrenopedagogika

mgr Mysiewicz Monika
Nauczyciel mianowany
Licencjat: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Magister: Pedagogika opiekuńcza
Studia Podyplomowe: Terapia pedagogiczna
Kurs Podstawowy I Stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 mgr Osiecka Iwona
Nauczyciel dyplomowany
Studium Nauczycielskie
Mgr Pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji

 mgr Przybytek Ewa
Nauczyciel dyplomowany
Studium Wychowania Przedszkolnego
Mgr Pedagogiki Ogólnej
Wyższe studia zawodowe- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Kształcenie zintegrowane

mgr Sekita Krystyna
Nauczyciel dyplomowany
Studium Nauczycielskie
Mgr Pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji

mgr Kędzierska Żaneta
Nauczyciel mianowany
Licencjat: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Magister: Socjoterapia
Studia podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym
Kurs Podstawowy I Stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

mgr Szefler Agata
Nauczyciel mianowany
Licencjat: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Magister: Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe: Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej
Certyfikat z języka angielskiego: First Certificate in English

mgr Anna Kondyra
Nauczyciel kontraktowy
Licencjat: Logopedia i terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
Magister: Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym
mgr Agnieszka Pawelczyk
Nauczyciel mianowany
Licencjat: Edukacja administracyjno-polityczna
Magister: Edukacja wczesnoszkolna
Kurs j. angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej
Międzynarodowy Certyfikat j. angielskiego (CEF B2)
Studia podyplomowe: Nauczanie języka angielskiego w klasach 1-3 i przedszkolu
mgr Paulina Prusińska
Nauczyciel początkujący
Licencjat: pedagogika specjalna resocjalizacja
Magister: pedagogika wczesna edukacja
mgr Paula Gower
Nauczyciel początkujący
Licencjat: Pedagogika specjalna-resocjalizacja
Magister: Pedagogika wczesnoszkolna

mgr Matuszewska Barbara – nauczyciel katecheta

mgr Alicja Kabelis – logopeda

Beata Gomolińska- pomoc nauczyciela

PRACOWNICY  OBSŁUGI

Szymańska Katarzyna – kierownik gospodarczy

Dytnerski Paweł- starszy rzemieślnik

Szczytowicz Barbarawoźna

Krajewska Anna- woźna

Kafarska Katarzynawoźna

Waręcka Anetawoźna

Żydek Anna woźna

Kurek Marzena– woźna

Ferenc Katarzyna- woźna

 NASZE GRUPY

GRUPA „KRASNOLUDKI”

NAUCZYCIELKI– mgr Monika Mysiewicz, mgr Krystyna Sekita

WOŹNA– Anna Żydek

GRUPA ” BIEDRONECZKI”

NAUCZYCIELKI–  mgr Anna Kondyra

WOŹNA- Barbara Szczytowicz

GRUPA ” MISIE”

NAUCZYCIELKI– mgr Urszula Kaczyńska, mgr Paula Gower

WOŹNA- Katarzyna Ferenc

POMOC NAUCZYCIELA- Beata Gomolińska

GRUPA ” SKRZATY”

NAUCZYCIELKI– mgr Iwona Osiecka, mgr Jolanta Dzik

WOŹNA- Aneta Waręcka

GRUPA „WIEWIÓRECZKI”

NAUCZYCIELKI– mgr Małgorzata Michałowska-Kuźmowicz, mgr Agnieszka Pawelczyk

WOŹNA- Anna Krajewska

GRUPA ” PSZCZÓŁKI”

NAUCZYCIELKImgr Żaneta Kędzierska, mgr Agata Szefler

WOŹNA- Marzena Kurek

GRUPA ” JEŻYKI”

NAUCZYCIELKI– mgr Ewa Przybytek, mgr Paulina Prusińska

WOŹNA- Katarzyna Kafarska

GABINETY SPECJALISTÓW

LOGOPEDA-mgr Alicja Kabelis, mgr Anna Kondyra

TERAPEUTA- mgr Urszula Kaczyńska

PSYCHOLOG- mgr Marta Sadowska

PEDAGOG SPECJALNY- mgr Małgorzata Michałowska- Kuźmowicz


PRAWA  I OBOWIĄZKI DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

PRAWA  DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

KAŻDE DZIECKO:

-MA PRAWO DO SZACUNKU, NIEPOWODZEŃ I ŁEZ

-MA PRAWO DO BYCIA SOBĄ, WŁASNOŚCI I TAJEMNICY

– MA PRAWO DO WYRAŻANIA SWOICH UCZUĆ I MYŚLI

-MA PRAWO DO ZABAWY I NAUKI POPRZEZ ZABAWĘ

– MA PRAWO DO RADOŚCI

OBOWIĄZKI DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

KAŻDE DZIECKO  POWINNO:

-DBAĆ O ZABAWKI, KSIĄŻKI I INNE PRZEDMIOTY SŁUŻĄCE WSZYSTKIM

-PORZADKOWAĆ MIEJSCE ZABAWY I PRACY

-NIE STOSOWAĆ PRZEMOCY WOBEC INNYCH DZIECI

-KULTURALNIE ODNOSIĆ SIĘ DO INNYCH KOLEGÓW I OSÓB DOROSŁYCH

-DBAĆ O ESTETYKĘ WŁASNEGO WYGLĄDU


 Działania przedszkola w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie przedszkola, jak i poza nim  to podstawowe zadanie dla nauczycieli, opiekunów  oraz innych pracowników naszego przedszkola.

Dzieci mają bowiem małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, niejednokrotnie są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia, czy też życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci  w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych. Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady  i normy  wpajane dzieciom każdego dnia i konsekwentnie przestrzegane zarówno przez pracowników przedszkola  jak i  poszczególnych członków rodzin dzieci.

W naszym przedszkolu zostały opracowane programy wychowawczy i profilaktyczny, których celem jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach oraz rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka. Program  wychowawczy  Przedszkola  Publicznego nr 2 w Bartoszycach   został  stworzony  w oparciu o   Podstawę Programową   Wychowania Przedszkolnego.

Wychowanie w ogólnym spojrzeniu jest świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców lub nauczycieli.

Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje  i  ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające. Celem działań nauczyciela powinno być pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez to powodowanie wewnętrznego rozwoju dziecka.

Program  wychowawczy  ma na celu  poprawę  jakości  pracy  edukacyjnej, uwzględnia potrzeby  społeczności  przedszkolnej tj. dzieci, rodziców  i środowiska  oraz  pracowników. Integruje  nauczycieli i rodziców  w  realizowaniu celów  wychowawczych, ujednolica  oddziaływania  wychowawcze, kieruje  procesy  wychowawcze  na  właściwe  tory.

Program ten obejmuje różne aspekty bezpieczeństwa  w życiu naszych wychowanków:

 • BĄDŹ  KULTURALNY

 • BĄDŹ KOLEŻEŃSKI
 • KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE
 • POZNAJ TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE

Program Profilaktyczny ma na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń  z  udziałem  dzieci.  Promować i kształtować zdrowy styl życia. Zawiera on bloki tematyczne:

 • BEZPIECZEŃTWO NA CO DZIEŃ
 • PIRAMIDA ZDROWGO ŻYWIENIA
 • HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA
 • RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
 • ZAGROŻENIA ZE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 • AGRESJA I PRZEMOC

Program profilaktyczny wskazuje dzieciom:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć.
 • Jak słuchać uważnie.
 • Jak prosić o pomoc.
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.
 • Jak mówić przepraszam.
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem.
 • Jak rozwiązywać konflikty.
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji.
 • Jak pomagać innym.
 • Jak rozpoznawać  zagrożenie.
 • Jak mówić „nie”.

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w naszym przedszkolu jest dla nas bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne. Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć to nie podanie gotowych schematów zachowań, ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Zajęcia i zabawy z dziećmi realizowane są w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci tj. zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne, stwarzanie symulowanych sytuacji, wycieczki, spotkania np. z policjantem, strażakiem,  pielęgniarką. Ponieważ to nauczyciele  niezmiennie czuwają nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w przedszkolu, dlatego też już w pierwszych dniach pobytu dzieci w przedszkolu ustalono wspólnie z wychowankami  normy postępowania związane z ich bezpieczeństwem poprzez:

 • opracowanie kontraktu grupy, w którym zawarte są zasady zachowania się w sali przedszkolnej, zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z rówieśnikami oraz zasady właściwego korzystania  z zabawek,
 • zapoznanie dzieci z  regulaminem  zachowania się w ogrodzie przedszkolnym,
 • zaznajomienie dzieci z  sytuacjami  związanymi  z bezpieczeństwem na terenie przedszkola jak i poza nim.

Dodatkowo, nauczyciele w swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej wdrażają zagadnienia z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO i PROFILAKTYCZNEGO, które jasno określają zasady zachowań w typowych sytuacjach życiowych oraz w szczególnych przypadkach korzystają z form Pomocy psychologiczno – pedagogicznej.        W zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci istotna jest dla nas współpraca z rodzicami, gdyż liczymy na kontynuację i utrwalenie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Okazją do wymiany spostrzeżeń są  zajęcia otwarte jak również  spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami.  Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi – zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Dzieci wyposażone w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia będą potrafiły przewidywać i unikać zagrożeń, posiadać wiedzę i umiejętność potrzebną do pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, w domu, a następnie  w szkole.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 2

W BARTOSZYCACH.

Na terenie przedszkola dochodzi do zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu (czasem nawet życiu) dzieci. Nauczyciel częstokroć czuje się osamotniony i bezradny w sytuacji, kiedy ma do czynienia z zachowaniem w żadnym stopniu nie mieszczącym się w regulaminie przedszkola, a nierzadko będącym czynem karalnym lub przestępstwem.

Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja czy dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców lub gdy rodzice są przyczyną danego zagrożenia, należy podjąć właściwe kroki, aby ochronić dziecko przed tymi złymi dorosłymi..

 

1.Cele procedur:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu na wypadek wystąpienia na terenie placówki wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych
 • Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu;
 • Uświadamianie rodzicom i opiekunom prawnym dzieci znaczenia działań z zakresu bezpieczeństwa
 • Zapewnienie poszkodowanym prawidłowej opieki;
 1. Zakres procedury:

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

 1. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (dz.uz 2017 r.poz.59 ze zm.)
 • Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72; – Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art. 19, art. 33;
 • Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z póź. zm.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6 z 2003 r., poz. 69 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.2018 r., poz. 1055)
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245),
 • Statut Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach
 1. Osoby podlegające procedurze;

1) Dyrektor –zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje przedszkole pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków; odpowiada za stan bezpieczeństwa budynku: czuwa nad systematycznością przeglądów technicznych budynku i sprzętu odpowiada za organizację i jakość pracy pracowników; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom

2) Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do eliminowania zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo dzieci, przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego. Natychmiastowego reagowania w przypadku zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

3) Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są zobowiązani do natychmiastowego reagowania i eliminowania zagrożeń mogących wpłynąć na stan zdrowia i bezpieczeństwo dzieci. przestrzegają przepisy prawa ogólnego i wewnętrznego.

4) Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola. przestrzegać przepisy bhp, czuwać nad bezpieczeństwem dziecka po dobraniu go spod opieki nauczyciela

Sposób prezentacji procedur:

 1. Udostępnianie dokumentu na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
 3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku we wrześniu.

Dokonywanie zmian w procedurach.

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być także Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Wykaz Instytucji pomocowych dostępnych w Bartoszycach

Załącznik nr 1

Postanowienia końcowe

1.W trosce o trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

2.Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.

Opis procedur:

 1. Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola.

Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30. Placówka bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu wprowadzenia dziecka do sali przez osobę przyprowadzającą i odebranie go przez nauczyciela, do momentu odebrania dziecka od nauczyciela przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione do tego przez rodziców. Jedynie podczas imprez organizowanych na terenie i poza terenem przedszkola z udziałem rodziców, opiekę nad dzieckiem obejmują również rodzice.

 • Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców / opiekunów prawnych, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.
 • Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko w szatni i wprowadzają dziecko do sali, powierzając pod opiekę nauczycielce.
 • Nauczyciel przyjmujący od rodziców dziecko pod swoją opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia. Za przyniesione z domu zabawki i przedmioty, przedszkole nie odpowiada.
 • Rodzice / opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę – nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące, gorączkujące lub wykazujące inne objawy chorobowe nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 • Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
 • Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 1. Procedura odbierania dziecka z przedszkola.
 • Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców / opiekunów/. Mogą być także odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców / opiekunów w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola lub w jednorazowym upoważnieniu.
 • Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną przez rodziców w upoważnieniu. Osoba ta może zostać wylegitymowana przez nauczyciela w celu sprawdzenia zgodności tożsamości.
 • Rodzice / opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobom niepełnoletnim, a także nie ujętym w karcie zgłoszenia lub w upoważnieniu, a także osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź zachowującym się agresywnie.
 • Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30.
 • W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w czasie zadeklarowanym w umowie lub w godzinach pracy przedszkola – wydarzenia losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji.
 • Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 • Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 • O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie sądowe
 • O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, agresywne zachowanie rodziców itp., nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.
 1. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola
 • W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby przez nich upoważnione o zaistniałym fakcie.
 • W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów po 3 próbach nauczyciel nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych pod wskazanymi numerami telefonów nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce

przedszkolnej 1 godzinę.

 • Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.
 • W przypadku braku możliwości skontaktowania się z dyrektorem przedszkola nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 1. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Nauczyciel odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, czy zachowanie agresywne.
 • W takim przypadku nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu i skontaktować się z rodzicami, ewentualnie drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka.
 • O zaistniałym fakcie nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola.
 • Dyrektor wydaje nauczycielowi dyspozycje postępowania: odizolowania dziecka od rodzica, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, czy zachowanie agresywne, powiadomienia drugiego rodzica o zaistniałej sytuacji i konieczności osobistego zgłoszenia się po dziecko lub osoby upoważnionej

( wskazanej pisemnie).

 • Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego  komisariatu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.
 • W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 • Dyrektor powiadamia pisemne policję , lub terenowy ośrodek pomocy społecznej, lub wydział rodzinny  sądu rejonowego, jeśli sytuacja zgłaszania się rodzica/  opiekuna prawnego po dziecko w stanie nietrzeźwym powtórzy się.
 1. Procedura postępowania w przypadku złego samopoczucia dziecka.
 • Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy).
 • W sytuacji zaobserwowania pogarszającego się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem przedszkola informują rodziców (prawnych opiekunów) o jego stanie, a rodzice (prawni opiekunowie)są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 • W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola lub wychowawcę grupy.
 • Nauczyciel nie ma prawa podawania dzieciom leków.

6. Procedura postępowania w razie wypadku.

 • Jeżeli zdrowie bądź życie dziecka jest zagrożone każdy obecny przy zdarzeniu pracownik przedszkola ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu wg swoich umiejętności.
 • Nauczyciel udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.
 • Powiadamia rodziców, opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń.
 • Powiadamia o zdarzeniu nauczycielkę zmienniczkę.
 • Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem do momentu przybycia rodziców i/lub pogotowia, opiekę nad pozostałymi dziećmi przejmuje wyznaczona przez niego osoba.

Podczas poważnego wypadku

 • Nauczyciel udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę, podejmuje środki zapobiegawcze w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola.
 • Powiadamia dyrektora placówki.
 • Niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku. Gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie z sugestią rodziców).
 • Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywa Pogotowie Ratunkowe i powiadamia Dyrektora Przedszkola.
 • Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 • Dyrektor zawiadamia rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący przedszkole.
 • O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zatrucia państwowego inspektora sanitarnego.
 1. Procedura postępowania W przypadku, gdy dziecko samowolnie opuściło teren przedszkola
 • Nauczyciel powinien powiadomić o zaginięciu dziecka innych pracowników.
 • Stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone życie i zdrowie dzieci pozostałych w grupie.
 • Powiadomić dyrektora przedszkola.
 • Podjąć akcję poszukiwawczą na terenie przedszkola i poza terenem rozdzielając zadania innym pracownikom.
 • Akcja musi być przeprowadzona sprawnie i szybko.
 • W momencie znalezienia dziecka należy udzielić pomocy ewentualnie, gdy zachodzi taka potrzeba udzielić pomocy przedmedycznej lub wezwać lekarza, pogotowie.
 • Dyrektor przedszkola powiadamia rodziców dziecka.
 • Dyrektor uruchomia procedurę związaną z wyjaśnieniem zdarzenia i zebrania materiałów i dowodów i oraz podejmuje odpowiednie kroki.
 • W przypadku nieodnalezienia dziecka, gdy nie ma dyrektora na placówce, nauczyciel natychmiast powiadamia policję.
 • Zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz rodziców/opiekunów dziecka.
 • Złożyć zeznanie dyrektorowi przedszkola. • Pozostać do dyspozycji policji.
 • Dyrektor powiadamia o tym fakcie Kuratora Oświaty, jako organ nadzorujący przedszkole.
 1. Procedura postępowania w razie przypadku gdy nauczyciel znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy
 • Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub środkami.
 • Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich osób niepowołanych
 • Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez dziecko, przeprowadza z rodzicami rozmowę celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania co dziecko zabiera z domu do przedszkola
 • .Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.
 • Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych.
 • W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy przeprowadzić wspólnie z radą pedagogiczną analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki zapobiegawcze.
 • W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia należy wyprowadzić dzieci, powiadomić dyrektora i odpowiednie służby (straż pożarną, policję).
 • W trakcie prowadzenia akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcją.

W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik na terenie przedszkola znajdzie substancję przypominającą wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 • Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,
 • Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola,
 • Dyrektor wzywa policję.
 • Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 1. Procedura postępowania w razie pożaru.
 • Nauczyciel przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia pożarowego.
 • Niezwłocznie przerywa zajęcia, zbiera grupę.
 • Przyjmuje decyzję dyrektora co do sposobu działania:
 1. a) rejon zagrożony;
 2. b) czas ewakuacji;
 3. c) kierunek ewakuacji;
 4. d) sposób ubrania i wyposażenia dzieci;
 • Niezwłocznie, w sposób zorganizowany wyprowadza grupę w rejon ewakuacji.
 • Powiadamia dyrektora /osobę kierującą ewakuacją/ o stanie grupy w rejonie ewakuacji.
 • Wykonuje dalsze polecenia dyrektora /osoby kierującej ewakuacją/.
 • Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, z którymi ma zajęcia w momencie wszczęcia alarmu.
 • W razie ewakuacji nauczyciel ustawia dzieci parami, pomoc nauczyciela/woźna sprawdza łazienkę, czy nie pozostały tam dzieci.
 • Nauczyciel zabiera dziennik zajęć i wyprowadza dzieci w zwartej grupie drogami nakazanymi przez oznakowanie ewakuacyjne na wskazane miejsce poza budynkiem.
 • W czasie ewakuacji kontroluje stan grupy i jej zachowanie, nie oddala się od swojej grupy pod żadnym pozorem.
 1. Procedura postępowania w przypadku przemocy w rodzinie.
 • Stwierdzenie śladów pobicia ( liczne obrażenia skóry, siniaki i inne)
 • Zgłoszenie do dyrektora
 • Rozmowa z dzieckiem , jeśli jest to możliwe.
 • Wezwanie rodziców- rozmowa z dyrektorem w obecności nauczyciela lub psychologa.
 • Przy powtarzającej się sytuacji, dyrektor powiadamia odpowiednie organa.
 • Przedszkole włącza się w pomoc rodzinie poprzez:  organizowanie indywidualnych spotkań ze specjalistami, otoczenie dziecka szczególną opieką, podejmowanie w grupie elementów terapeutycznych np.: bajki, relaks, rozmowy, zabawy wyciszające, scenki dramowe  i inne.
 • Przedszkole zapewnia wsparcie psychologiczne dla dziecka i rodziny przy współpracy Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
 1. Procedura postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo.

Konflikty z rówieśnikami:

 • Wypracowanie wspólnie z dziećmi kodeksu grupowego dotyczącego zachowań w grupie, na podwórku i na spacerze.
 • W przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowych miedzy dziećmi- przerwanie negatywnych zachowań.
 • Rozdzielenie wzburzonych dzieci i wyjaśnienie przyczyny sporu.
 • Poszukiwanie rozwiązania problemu.
 • Odwołanie się do kodeksu grupowego.
 • Zachęcenie dzieci do podjęcia innego rodzaju zabawy.
 • Informowanie rodziców o zaistniałej sytuacji i wspólne wypracowanie metod postępowania z dzieckiem.
 • Stosowanie przez nauczyciela różnych form relaksacyjnych, gier i zabaw przeciw agresji i innych.
 • Przekazywanie rodzicom w/w propozycji.
 • Dostarczanie rodzicom wiedzy o instytucjach wspomagających rodzinę.
 • W przypadku powtarzających się konfliktów sugerowanie konsultacji w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innych ośrodkach.
 • W przypadku , gdy mimo w/w procedury dziecko nadal zagraża bezpieczeństwu i życiu innych dzieci, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (Statut Przedszkola).
 1. Procedura postępowania w przypadku zauważenia osoby obcej na terenie przedszkola.
 • Przez osobę „obcą” na terenie przedszkola rozumie się osobę, która:
 • nie jest rodzicem dziecka
 • nie jest pracownikiem przedszkola
 • nie jest osobą zaproszoną przez dyrekcję przedszkola, bądź przez wychowawcę lub uprawnionego pracownika przedszkola
 • która swoim zachowaniem w wyraźny sposób narusza zasady i normy współżycia społecznego bądź też winny sposób stanowi zagrożenie dla porządku na terenie przedszkola oraz bezpieczeństwa dzieci lub innych osób przebywających na terenie przedszkola

W przypadku obecności osoby obcej nauczyciel:

 • Ustala powody obecności oraz zachowanie osoby postronnej w przedszkolu poprzez obserwację i rozmowę z nią.
 • W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań z jej strony niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola i wspólnie z nim podejmuje mediacje w celu nakłonienia tej osoby do jasnego określenia celu swojego pobytu lub też opuszczenia terenu przedszkola.
 • W przypadkach drastycznych niezwłocznie powiadamia policję i jednocześnie podejmuje działania, mające na celu zabezpieczenie dzieci i pracowników przed skutkami tych zachowań.

13.Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego na terenie przedszkola.

Postanowienia ogólne dotyczące procedur postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym obowiązujące . 

 • Dyrektor, nauczyciele, pozostali pracownicy, a także inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola zobowiązani są do dbałości o stan bezpieczeństwa na terenie placówki, jak również do reagowania w sytuacjach kryzysowych zagrażających bezpieczeństwu osób, mienia, w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 • Dyrektor, nauczyciele, pozostali pracownicy, a także inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola zobowiązani są do ścisłego przestrzegania postanowień procedury postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym obowiązujących w w przedszkolu oraz innych przepisów, aktów wewnętrznych regulujących sprawy bezpieczeństwa ww. placówce, jak i współdziałania podczas realizacji zadań z nich wynikających.
 • Za incydent terrorystyczny w rozumieniu procedury uważa się każdy incydent mający miejsce na terenie przedszkola, polegający na podłożeniu ładunku wybuchowego lub groźby jej użycia – informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego, użyciu gazu lub innych środków drażniących – mogących stanowić zagrożenie zdrowia i życia ludzi lub groźbie ich użycia, wtargnięciu uzbrojonego napastnika oraz wzięciu zakładnika.
 • Nauczyciele, pozostali pracownicy, a także inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez dyrektora placówki oraz funkcjonariuszy służb specjalnych (antyterroryści, policja, straż pożarna, siły zbrojne) podejmujących działania w razie zaistnienia incydentu terrorystycznego.
 1. Wtargnięcie uzbrojonych napastników na teren placówki: Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola powinny:
 • Poddać się woli napastników – ściśle wykonywać ich polecenia.
 • Zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracać się do dzieci oraz pracowników przedszkola po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).
 • Pytać zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do dziecka oraz pracowników z jakimś poleceniem.
 • Zapamiętać szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.
 • Starać się uspokoić dzieci – zapanować w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
 • Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: – nie pozwolić dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, – nakazać dzieciom położyć się na podłodze.
 • W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonywać polecenia grupy antyterrorystycznej lub innych służb ratunkowych.
 • Po zakończeniu akcji: – niezwłocznie udzielić pomocy osobą poszkodowanym oraz pozostałym potrzebującym, – sprawdzić obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek – o braku któregokolwiek dziecka niezwłocznie poinformować członków grupy antyterrorystycznej lub innych służb ratunkowych, – nie pozwolić żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, – zapewnić potrzebującym uczestnikom zdarzenia pomoc psychologiczną, – prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców lub inne osoby upoważnione.

Uwaga! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez członków grupy antyterrorystycznej lub innych służb ratunkowych. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą

 1. Użycie broni palnej na terenie placówki:

Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola w sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem powinny:

 • Nakazać dzieciom położyć się na podłodze.
 • Starać się uspokoić dzieci.
 • Dopilnować, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia przemieszczania się.
 • Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnować, aby dzieci wykonywały je spokojnie – gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.
 • O ile to możliwe zadzwonić pod numer alarmowy (112)

Uwaga! Nie należy  rozłączać się i jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację. Po opanowaniu sytuacji: – upewnić się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdzić, czy strzały z broni palnej nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru), w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podjąć odpowiednie do sytuacji działania, – zapewnić osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

 1. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bądź ataku bombowego na terenie przedszkola
 2. Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:
 • Osoba, tj.: nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji lub jego zastępcy. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
 • Dyrektor powiadamia odpowiednie służby – Policję, Straż Pożarną, Siły Zbrojne.
 • Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami
 • Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje: – rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot), – treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego; – numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.
 • Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:

 • Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego wyznaczona
 • Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodnokanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
 • Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 • Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
 • Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 • Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety, szatnię) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 • Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora przedszkola oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo .
 • Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 • Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.

Jak zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”:

 • Podczas działań związanych neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń policji.
 • Ciekawość może być niebezpieczna- należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę.
 • Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.

Informacja o podłożeniu bomby Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola powinny:

 • Jeżeli jest to informacja telefoniczna: – słuchać uważnie oraz zapamiętać jak najwięcej informacji, – w miarę możliwości, nagrać rozmowę lub zapisywać najistotniejsze informacje, – zwracać uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle, – nigdy nie odkładać pierwszy słuchawki, a a
  • jeżeli jest to wiadomość pisemna, należy zabezpieczyć ją tak, aby nikt jej nie dotykał i niezwłocznie przekazać ją Policji.
 • Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy (112).
 • Powiadomić o zagrożeniu pozostały personel placówki oraz dzieci, w sposób nie wywołujący paniki!
 • Dyrektor zarządza ewakuację godnie z obowiązującą instrukcją
 • Zabezpieczyć ważne dokumenty (np.: dziennik).
 • Wyłączyć lub zlecić pracownikom ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 • W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykać go i nie otwierać.
 • W miarę możliwości ograniczyć dostęp osobom postronnym.
 • Dokonać próby ustalenia właściciela przedmiotu.
 • Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu):

Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola powinny:

 1. Nie dotykać podejrzanego przedmiotu. (Uwaga! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia)
 2. Zadzwonić pod jeden z numer alarmowy: 112
 3. Zabezpieczyć, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym – głównie dzieciom, nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 4. Powiadomić o zagrożeniu pozostały personel przedszkola oraz dzieci, w sposób nie wywołujący paniki!
 5. Zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 6. Zabezpieczyć ważne dokumenty,
 7. Wyłączyć lub zlecić pozostałym pracownikom ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 8. Otworzyć okna i drzwi.
 9. Usunąć z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.
 10. Nie używać w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów komórkowych).
 11. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń

Po wybuchu bomby:

Dyrektor, nauczyciele oraz pozostali pracownicy jak i inne osoby wykonujące czynności zawodowe na terenie przedszkola powinny:

 1. Ocenić sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnić się, jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch.
 2. Zadzwonić pod numer alarmowy: 112
 3. Udzielić pierwszej pomocy osobom najbardziej potrzebującym.
 4. Sprawdzić bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządzić przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podjąć działania odpowiednie do sytuacji.
 6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.
 7. Procedura zakładania „Niebieskiej Karty”
 • NIEBIESKA KARTA została opracowana przez państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ma na celu:
 • zwiększenie bezpieczeństwa ofiarom przemocy domowej;
 • rozwijanie zdolności samoobrony przed przemocą;
 • tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy;

NIEBIESKA KARTA służy:

 • dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie;
 • ocenie zagrożenia daną przemocą;
 • przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej;
 • jako dowód w sprawach sądowych;
 • usprawnianiu procedur działania w sprawach dotyczących przemocy;
 • poszerzaniu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy;

Jak przedszkole działa w sytuacji przemocy wobec dziecka?

 • Jeśli zaistniało podejrzenie stosowania wobec dziecka przemocy domowej. Informacja o uruchomieniu tej procedury musi w ciągu 7 dni trafić do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego.
 • Wszczęcie procedury odbywa się przez wypełnienie przez uprawnioną osobę (m.in. nauczyciela) formularza „Niebieska Karta – A” Załącznik nr 2 do procedury

W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi przedstawiciel oświaty. Do jego zadań – w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie – należy m. in.:

 • udzielanie kompleksowych informacji o:

możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

 • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 • prowadzenie rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
 • diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
 • udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, działania podejmuje się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

Jeżeli osobami podejrzanymi są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.

Na posiedzenie zespołu nie zaprasza się dziecka, a działania wobec dziecka prowadzi się w miarę możliwości w obecności psychologa.

Opracowały:

dyrektor Anna Chilimończyk

mgr Małgorzata Michałowska- Kuźmowicz

mgr Danuta Banach

mgr Ewa Przybytek