Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub na wniosek rodziców (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych trzech szkół, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Postępowanie rekrutacyjne w naszym mieście zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w zarządzeniu nr 27/2021 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 11.02.2021 r. Zgodnie z w/w zarządzeniem wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w terminie od 1 do 15 marca 2021 r.

Data i godzina złożenia w szkole wniosku nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu, po zalogowaniu na stronę bartoszyce.elemento.pl :

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
  • drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu składają go w szkole pierwszego wyboru.
  • uwaga: w systemie informatycznym istnieje możliwość podpisania wniosku/zgłoszenia i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych tzw. „profilem zaufanym”. Podpisanie wniosku/zgłoszenia za pomocą „profilu zaufanego” jest równoznaczne z zatwierdzeniem wniosku/zgłoszenia i nie wymaga złożenia go w formie pisemnej w szkole.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i internetu mogą skorzystać z pomocy szkoły w wypełnieniu wniosku/zgłoszenia. Po podpisaniu rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek/zgłoszenie w szkole pierwszego wyboru.

Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru/szkoły obwodowej.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Nr XLII/291/2018 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 22 stycznia 2018 r., oświadczenia  potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).  

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Komisja rekrutacyjna:

 • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany
  do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawnośćmogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych. Oddziały integracyjne prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach.

Wypełniając wniosek, należy wybrać:

– w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne

lub

– w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne ogólnodostępne, a następnie grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wypełniony i podpisany wniosek rodzice składają w szkole pierwszego wyboru.

Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego   do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.