Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bartoszycach na rok szkolny 2022/2023

SZANOWNI RODZICE,

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Muzyczna I stopnia w Bartoszycach rozpoczęła zapisy na rok szkolny 2022/2023.

Zaproszenie do naszej szkoły kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Przypominamy, że nauka w Szkole jest bezpłatna, prowadzona wyłącznie przez zawodowych muzyków, pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zainteresowane osoby prosimy o składnie wniosku wraz załącznikami w  przedszkolu w terminie  do 20.05.2022 r. 

Odpowiednie dokumenty, Wniosek, Regulamin Rekrutacji będą do pobrania na stronie : www.bartoszyce.pl
w zakładce Szkoła Muzyczna.

Do wniosku należy dołączyć:

-zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego);

-w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat – opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego

 ( zaświadczenie wyda dyrektor przedszkola) .

Dla kandydatów do Szkoły Muzycznej I st. przeprowadza się badanie przydatności, polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (m.in. zaśpiewanie z pamięci piosenki, sprawdzenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, koordynacji ruchowej).

O dokładnej godzinie badania przydatności szkoła powiadomi telefonicznie.

Wstępne terminy badania przydatności na rok szkolny 2022/2023:

27.05.2022 r. (piątek) w Bartoszyckim Domu Kultury – od godz. 16.30

28.05.2022 r. (sobota) w Bartoszyckim Domu Kultury – od godz.10.00

10.06.2022 r. (piątek) w Bartoszyckim Domu Kultury

11.06.2022 r. (sobota) w Bartoszyckim Domu Kultury

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt tel. pod numerem: 798 527 256

Zapraszamy!

Andrzej Mierzejewski
Dyrektor SM I st. w Bartoszycach