PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W BARTOSZYCACH
 1. PODSTAWA PRAWNA:
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze.zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493).
 7. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567).
 8. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r.
 9. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r., dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019r.poz.59, oraz z 2020r. poz.322,374 i 567).
 10. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
 11. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 12. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu do przedszkola oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
 13. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski oraz  dezynfekcji rąk –załącznik nr 1.
 14. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 15. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie przedszkola : pp2.ebartoszyce.pl
 16. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet logopedyczny I piętro) wyposażony w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski, rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. VIII.
 17. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw   (sprzętu udostępnionego) oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
 18. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany itp.).
 19. Dyrektor wyznacza pracownika przedszkola, który dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika. Instrukcja pomiaru temperatury – załącznik nr 2.
 20. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
 21. Obowiązki nauczycieli:
 22. Nauczyciel zobowiązany jest przygotować bazę aktualnych telefonów rodziców dzieci, powierzonych jego opiece, celem sprawnej komunikacji z rodzicami w razie potrzeby.
 23. Nauczyciel przypisany przez dyrektora do danej grupy dzieci, od momentu wejścia do sali przebywa w niej cały czas (wyjątek stanowi wyjście do toalety) aż do zakończenia pracy.
 24. Nauczyciel przebywający z dziećmi musi regularnie myć ręce i w miarę potrzeby je dezynfekować.
 25. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, nauczyciel musi zmierzyć dziecku temperaturę ciała, odizolować go od innych dzieci i natychmiast powiadomić rodziców o odbiorze dziecka z przedszkola.
 26. W przypadku braku komunikacji z rodzicem, nauczyciel niezwłocznie o tym fakcie powiadamia dyrektora placówki, bądź osobę przez dyrektora upoważnioną.
 27. Nauczyciel, który nie pracuje bezpośrednio z dziećmi nadal realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego pracując zdalnie.
 28. Nauczyciele specjaliści (logopeda, terapeuta) oraz nauczyciel religii pracują nadal zdalnie.
 29. Nauczyciel zobowiązany jest wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone w oparciu o metody, formy pracy i środki dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.
 30. Nauczycielowi nie wolno organizować wyjść z dziećmi poza teren przedszkola.
 31. Nauczyciel dba o to, by zabawki i sprzęty były na bieżąco dezynfekowane przez woźną.
 32. Nauczyciel zobowiązany jest wietrzyć salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzić zabawy ruchowe przy otwartym oknie.
 33. Nauczyciel powinien zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 34. Nauczyciel powinien zorganizować pokaz właściwego mycia rąk, kasłania i kichania. Przypominać i dawać przykład.
 35. W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci nie „leżakują”, nie myją zębów.
 36. Nauczyciel powinien unikać organizowania zabaw, w których dzieci trzymają się za ręce lub bezpośrednio stykają się ze sobą.
 37. W miarę możliwości nauczyciel organizuje tak pracę w grupie, aby dzieci nie tworzyły większych skupisk w jednym miejscu (jak najwięcej pracy indywidualnej).
 38. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) nauczyciel pozostaje w domu i natychmiast zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 39. Unika dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość .
 40. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
 41. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzenie w indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i noc/przyłbice a także fartuchy z długim rękawem do użycia, na przykład do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do zaistniałej sytuacji.
 42.  Często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 43. Zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są  2 metry).
 44. Podczas kaszlu i kichania zakrywa usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuca chusteczkę do zamkniętego kosza i myje ręce.
 45. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 46. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 47. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 48. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem odkażającym.
 49. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 50. Po każdym odbiorze dziecka od rodzica, pracownik dezynfekuje sobie ręce, a dziecko myje ręce mydłem i płucze  pod bieżącą ciepłą wodą.
 51. Woźne utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji pomieszczeń przedszkolnych, stanowisk pracy, zabawek i przyborów dzieci, sprzętów użytkowych itp.
 52. Starszy rzemieślnik dba o porządek i dezynfekcję udostępnionego sprzętu na placu zabaw, z którego korzystały dzieci oraz przeprowadza odkażanie pomieszczeń przedszkolnych przy użyciu ozonatora zgodnie z instrukcją.
 53. Unika dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość
 54. Obowiązki kierownika gospodarczego   
 55. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 56. Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 57. Po zakończonej pracy zleca pracownikom obsługowym gruntowną dezynfekcję powierzchni, sprzętów i pomieszczeń zaplecza kuchennego oraz zmywalni.
 58. Dba o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko kierowniczka.
 59. Zleca kucharce dbanie  o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwracanie uwagi na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami..
 60. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 61. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 62. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKCIE
 63. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem, informacji o maksymalnej liczbie osób wchodzących do szatni przedszkolnej.
 64. Zapewnienie  wchodzącym środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne).
 65. Dopilnowanie, aby użytkownicy zdezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
 66. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i nakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 67. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 68. Organizację sposobu korzystania z obiektu wyznaczenie dróg komunikacji uwzględniającej wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry).
 69. Ograniczenie liczebności dzieci oraz opiekunów adekwatnie do obowiązujących przepisów/ grup użytkowników (w zależności od wielkości sal przedszkolnych), w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 70. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 71. Ewentualne ograniczenie godzin otwarcia przedszkola.
 72. Rekomenduje się, aby użytkownicy nie korzystali z toalet przedszkolnych, jedynie w sytuacji potrzeby załatwienia potrzeby fizjologicznej przez dziecko, które jest przyprowadzane lub odbierane przez opiekuna. 
 73. Bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
 74. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 75. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, organu prowadzącego, dyrektora placówki.
 76. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA POBYTU DZIECIOM NA TERENIE PRZEDSZKOLA
 77. Przedszkole zapewnia minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci, nie mniejszą niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 78. Dzieci nie przynoszą do przedszkola i nie zabierają ze sobą niepotrzebnych zabawek, przedmiotów, przyborów, prac plastycznych.
 79. Każdego dnia, przed wejściem do przedszkola dzieci będą miały mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem. Jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37, 5 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
 80. Jedna grupa nie może liczyć więcej niż 12 dzieci ( za zgodą organu prowadzącego 14).
 81. W czasie ograniczonego funkcjonowania placówki dziećmi będą opiekowały się na stałe wyznaczone nauczycielki oraz woźna, niekoniecznie nauczyciele i woźna z grupy, do której dziecko uczęszczało dotychczas.
 82. W czasie ograniczonego funkcjonowania placówki dzieci mogą przebywać w grupach łączonych z dziećmi w zbliżonym wieku.
 83. W czasie ograniczonego funkcjonowania placówki dzieci nie będą „leżakowały” ( dotyczy najmłodszych grup).
 • Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Grupa dzieci przebywa przez cały czas w wyznaczonej sali pod opieką tych samych nauczycieli i woźnej, wyznaczonych przez dyrektora.
 • Dziećmi opiekują się wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • Poszczególne grupy dzieci nie mogą mieć ze sobą kontaktu.
 • W sali oddziału przedszkolnego powinno znajdować się wyposażenie, które można łatwo wyczyścić, uprać lub zdezynfekować.
 • Sala powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę.
 • Dzieci powinny myć ręce po wejściu do sali, przed i po posiłkach, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza oraz w innych sytuacjach zgodnie z potrzebą lub na polecenie opiekuna.
 • Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem odpowiedniej higieny
 • Przed i po posiłku należy dokładnie  zdezynfekować stoły.
 • Wszystkie osoby przebywające z dziećmi muszą regularnie myć ręce.
 • Nauczyciele i opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący min.1, 5 m.
 • Opiekun udzielający dziecku pomocy w wykonywaniu zabiegów higienicznych powinien mieć założone rękawiczki jednorazowe, zakryty nos i usta, a także w razie potrzeby fartuch z długim rękawem.
 • Podczas pobytu na świeżym powietrzu dzieci mogą korzystać tylko z terenu zielonego przedszkola i nie będą wychodziły poza teren przedszkola.
 • Dzieci nie mogą korzystać z urządzeń drewnianych i piaskownicy na placu zabaw. Korzystają tylko z udostępnionych urządzeń.
 • Dzieci mogą korzystać ze sprzętu sportowego oraz zabawek, które należy umyć lub zdezynfekować zalecanymi preparatami.
 • ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM/OBSŁUDZE
 • Wydzielenie „drogi brudnej”, tj. miejsca którędy będą przemieszczali się rodzice/pracownicy, które będą poddawane kwarantannie, oraz „drogi czystej”, gdzie będzie zakaz wejścia osobom z zewnątrz.
 • Podział realizowanych przez przedszkole zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w przedszkolu – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.
 • Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1, 5 m).
 • Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane).
 • Zapewnienie wszystkim pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostępu do środków ochrony indywidualnej (przyłbice lub maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 • Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia pomieszczeń, sal dydaktycznych co godzinę.
 • Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 • Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
 • wprowadzenie różnych godzin przerw dla pracowników administracyjno-obsługowych 
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie w różnym czasie dezynfekcji pomieszczeń).
 • Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z dziećmi oraz rodzicami/osobami z zewnątrz osób powyżej 60 r. ż. oraz przewlekle chorych.
 • OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
 • Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami Bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach dostępnymi na stronie przedszkola: pp2.ebartoszyce.pl
 • Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w przedszkolu minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z opieki przedszkolnej do godziny 12.00 (telefonicznie lub mailowo na adres: ppnr2@op.pl
 • Dostarczają do placówki uzupełnioną deklarację rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 3 przesłaną przez nauczyciela droga mailową– co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Deklarację dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki i przekazuje pracownikowi przedszkola, który będzie  za to odpowiedzialny.
 1. Rodzic zobowiązany jest do zaopatrzenia swojego dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 2. W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki są zobowiązani  do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
 3. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 5. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany po wejściu do przedszkola do dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek oraz posiadania osłony nosa i ust (rodzic musi posiadać własne środki ochrony).
 6. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi w szatni przedszkola.
 7. Rodzice lub opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry. Jednocześnie w szatni może przebywać rodzic/opiekun prawny z dzieckiem oraz wyznaczony pracownik przedszkola.
 8. W czasie przyprowadzania i odbierania dzieci, rodzicom nie wolno korzystać z łazienek i toalet przedszkolnych.
 9. Rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem w szatni do minimum tak, by umożliwić sprawne przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez pozostałych rodziców.
 10. Należy unikać przyprowadzania i odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.
 11. W momencie przejęcia dziecka przez rodzica i udaniu się do szatni, dziecko nie wraca już do sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać, zrobi to następnego dnia.
 12. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia (katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie z przedszkola ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej, jak to możliwe, nie później niż 30 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, nauczyciel powiadamia właściwe organy służby zdrowia.
 13. Rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia.
 14. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
 15. Do placówki dzieci należy przeprowadzić najpóźniej do godziny 8:00, po tym czasie placówka będzie zamknięta i nie będzie przyjmowała dzieci.
 16. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podania aktualnego numeru telefonu oraz odbierania telefonów od dyrektora i nauczyciela.
 17. W czasie ograniczonej działalności przedszkola rodzic zobowiązany jest uiszczać opłaty za przedszkole tylko i wyłącznie droga elektroniczną.
 18. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 DZIECI/PRACOWNIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU
 19. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia (gabinet logopedyczny I piętro).
 20. Pracownik pozostaje z dzieckiem stara się utrzymać bezpieczny dystans.
 21. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 22. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 23. Rodzic po telefonie z przedszkola ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej, jak to możliwe, nie później niż 30 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, nauczyciel powiadamia właściwe organy służby zdrowia.
 24. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na pogotowie.
 25. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia.
 26. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
 27. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 28. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,  a także obowiązujących przepisów prawa.
 29. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 30. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 31. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA U OSOBY Z ZEWNĄTRZ ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19
 32. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 33. Zgłoszenie incydentu do dyrektora lub kierownika obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 34. Ustalenie listy pracowników oraz innych osób z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 35. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŻYWIENIA DZIECI – POSIŁKÓW W PRZEDSZKOLU. 
  1. Wprowadzenie zasad szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
  2. Utrzymywać wysoką higienę – myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny, naczynia stołowe oraz sztućce.
  3. Spożywanie posiłków tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 
  4. Posiłki wydawane zmianowo.
  5. Po posiłkach czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł w każdej grupie.
  6. Wielorazowe naczynia i sztućce mycie w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60 stopni C lub je wyparzanie.
 36. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 37. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 38. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

INSTRUKCJA BHP POMIARU TEMPERATURY TERMOMETREM ELEKTRONICZNYM

 1. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik wyznaczony przez dyrektora przedszkola.
 2. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów/pracowników na pomiar temperatury ciała dziecka/ pracownika.
 3. Przed pierwszym użyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi producenta urządzenia.
 4. Sposób pomiaru:
 5. włącz urządzenie,
 6. upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała,
 7. rekomendujemy pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku,
 8. aby dokonać pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości 5-8 cm od szyi/nadgarstka osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury,
 9. jeżeli na skórze znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąć, aby wynik był jak najdokładniejszy,
 10. pomiar zakończy się, gdy pojawi się sygnał dźwiękowy,
 11. odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie może być udostępniony osobom innym niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku pomiaru u dziecka wynik pomiaru udostępnia się rodzicowi/prawnemu opiekunowi oraz dyrektorowi placówki),
 12. odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru (jest to przybliżony czas pozostawania na wyświetlaczu ostatniego odczytu),
 13. wyłącz termometr.
 14. Podczas pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirusa drogą kropelkową, nie należy ze sobą rozmawiać.
 15. Osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbicy i jednorazowych rękawiczkach ochronnych.
 16. Termometr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której dokonuje się pomiaru temperatury, należy zdezynfekować.
 17. Podczas pomiaru temperatury na wejściu do placówki w przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 37, 5°C, osoba, u której dokonano pomiaru ma zakaz wstępu na teren placówki.
 18. W przypadku stwierdzenia wyniku pomiaru równego lub wyższego niż 37, 5°C, dziecku /pracownikowi przebywającego na terenie placówki należy odizolować taką osobę w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu oraz poinformować dyrektora lub upoważnioną przez niego osobę.

 Załącznik nr 3

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisana/podpisany:

…………………………………………………………….

 deklaruję, co następuje:

 1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa w okresie pandemii Cowid – 19 na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach i zobowiązuję sią ich bezwzględnie przestrzegać.
 2. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem bezdotykowego termometru przy wejściu dziecka do placówki oraz w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu w razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych.
 3. Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach:  od ……….  do ……….razem…………………..

……………………………….                                               ……………….

miejscowość, data             podpis rodziców/opiekunów prawnych     

Pliki do pobrania