PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W BARTOSZYCACH OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W BARTOSZYCACH OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1386)
 • Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 25 sierpnia 2020r.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 • Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 • Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu do przedszkola oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
 • Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski oraz  dezynfekcji rąk .
 • Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 • Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie przedszkola : pp2.ebartoszyce.pl
 • Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (pomieszczenie po magazynie spożywczym na parterze) wyposażony w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski, rękawiczki.
 • Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw   (sprzętu udostępnionego) oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
 • Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, firanki , dywany).

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

Obowiązki nauczycieli:

 • W czasie odbierania i przyprowadzania dzieci do przedszkola przez rodziców/opiekunów nauczyciel zobowiązany jest do osłony ust i nosa.
 • Nauczyciel zobowiązany jest przygotować bazę aktualnych telefonów rodziców dzieci, powierzonych jego opiece, celem sprawnej komunikacji z rodzicami w razie potrzeby.
 • Nauczyciel zbiera zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nauczyciel musi zmierzyć dziecku temperaturę ciała
 • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel zobowiązany jest odizolować dziecko od innych dzieci i natychmiast powiadomić rodziców o odbiorze dziecka z przedszkola.
 • W przypadku braku komunikacji z rodzicem, nauczyciel niezwłocznie o tym fakcie powiadamia dyrektora placówki, bądź osobę przez dyrektora upoważnioną.
 • Nauczyciel, od momentu wejścia do sali przebywa w niej cały czas (wyjątek stanowi wyjście do toalety) aż do zakończenia pracy.
 • Nauczyciel przebywający z dziećmi musi regularnie myć ręce i w miarę potrzeby je dezynfekować.
 • Nauczyciel zobowiązany jest wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone w oparciu o metody, formy pracy i środki dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.
 • Nauczycielowi nie wolno organizować wyjść z dziećmi poza teren przedszkola.
 • Nauczyciel dba o to, by zabawki i sprzęty były na bieżąco dezynfekowane przez woźną.
 • Nauczyciel zobowiązany jest wietrzyć salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę, w czasie wyjścia dzieci na plac zabaw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Nauczyciel powinien zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 • Nauczyciel powinien zorganizować pokaz właściwego mycia rąk (w łazienkach
 • wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk), kasłania i kichania.
 • W miarę możliwości nauczyciel organizuje tak pracę w grupie, aby dzieci nie tworzyły większych skupisk w jednym miejscu (jak najwięcej pracy indywidualnej i z podziałem na małe zespoły).

Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

 • Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i noc/przyłbice a także fartuchy z długim rękawem do użycia, na przykład do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do zaistniałej sytuacji.
 • Pracownicy powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m
 • Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Woźne regularnie i starannie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem
 • powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) oraz wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprzątaja z użyciem wody z detergentem odkażającym.
 • Woźne utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji pomieszczeń przedszkolnych, stanowisk pracy, zabawek i przyborów dzieci, sprzętów użytkowych itp.
 • Starszy rzemieślnik dba o porządek i dezynfekcję udostępnionego sprzętu na placu zabaw, z którego korzystały dzieci oraz przeprowadza odkażanie pomieszczeń przedszkolnych przy użyciu ozonatora zgodnie z instrukcją.
 • Obowiązki kierownika gospodarczego  
 • Dba o utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Po zakończonej pracy zleca pracownikom obsługowym gruntowną dezynfekcję powierzchni, pomieszczeń zaplecza kuchennego oraz zmywalni.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKCIE

 • Zapewnienie  wchodzącym środków do dezynfekcji rąk (płyny dezynfekcyjne).
 • Dopilnowanie, aby użytkownicy zdezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
 • Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i nakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 • Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych
 • Rekomenduje się, aby użytkownicy nie korzystali z toalet przedszkolnych, jedynie w sytuacji potrzeby załatwienia potrzeby fizjologicznej przez dziecko, które jest przyprowadzane lub odbierane przez opiekuna.
 • Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, organu prowadzącego, dyrektora placówki.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA POBYTU DZIECIOM NA TERENIE

PRZEDSZKOLA

 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Przedszkole zapewnia minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci, nie mniejszą niż 1,5 m2 na 1 dziecko.
 • Dzieci nie przynoszą do przedszkola i nie zabierają ze sobą niepotrzebnych zabawek, przedmiotów, przyborów, prac plastycznych.
 • Dziećmi opiekują się wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • Ze względu na różne godziny otwarcia poszczególnych oddziałów, dopuszcza się stykanie ze sobą poszczególnych grup dzieci tylko i wyłącznie do czasu otwarcia kolejnego oddziału, po tym czasie poszczególne grupy dzieci  wraz z nauczycielami, pomocami nauczyciela ( dotyczy dzieci 3 letnich) i woźnymi przebywają w wyznaczonej i stałej sali.
 • W sali oddziału przedszkolnego powinno znajdować się wyposażenie, które można łatwo wyczyścić, uprać lub zdezynfekować.
 • Dzieci powinny myć ręce po wejściu do sali, przed i po posiłkach, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza oraz w innych sytuacjach zgodnie z potrzebą lub na polecenie opiekuna.
 • Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem odpowiedniej higieny
 • Przed i po posiłku należy dokładnie  zdezynfekować stoły.
 • Wszystkie osoby przebywające z dziećmi muszą regularnie myć ręce.
 • Nauczyciele i opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący min.1, 5 m.
 • Opiekun udzielający dziecku pomocy w wykonywaniu zabiegów higienicznych powinien mieć założone rękawiczki jednorazowe, zakryty nos i usta, a także w razie potrzeby fartuch z długim rękawem.
 • Podczas pobytu na świeżym powietrzu dzieci mogą korzystać tylko z placu zabaw przedszkola i nie będą wychodziły poza teren przedszkola i korzystały z innych placów zabaw..
 • Dzieci nie mogą korzystać z urządzeń drewnianych i piaskownicy na placu zabaw. Korzystają tylko z udostępnionych urządzeń, które będą dezynfekowane po użyciu dzieci z innych grup.
 • Dzieci mogą korzystać ze sprzętu sportowego oraz zabawek, które należy umyć lub zdezynfekować zalecanymi preparatami.
 • W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci 3 letnie będą leżakowały nie zmieniając ubrań na pidżamki, korzystając z pościeli wyłącznie przedszkolnej
 • Dzieci w przedszkolu nie będą myły zębów.
 • Rodzicom nie wolno wchodzić do sali, w której przebywają dzieci.
 • Dyrektor nie wyraża zgody, aby w czasie  odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun przebywał w sali i na terenie placówki.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM/OBSŁUDZE

 • Zapewnienie wszystkim pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostępu do środków ochrony indywidualnej (przyłbice lub maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 • Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia pomieszczeń, sal dydaktycznych co godzinę.
 • Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
 • wprowadzenie różnych godzin przerw dla pracowników administracyjno-obsługowych,
 • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie w różnym czasie dezynfekcji pomieszczeń).
 • Pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – osób powyżej 60 r. ż. oraz przewlekle chorych. jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z dziećmi oraz rodzicami/osobami z zewnątrz

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 • Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami Bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Bartoszycach dostępnymi na stronie przedszkola: pp2.ebartoszyce.pl
 • Rodzic zobowiązany jest do zaopatrzenia swojego dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki są zobowiązani  do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
 • Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 • Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Rodzic/opiekun prawny może wchodzić z dzieckiem do szatni z zachowaniem zasady  – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m
 • Po wejściu do przedszkola Rodzice/opiekunowie  zobowiązani są rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności – dezynfekować ręce oraz posiadania osłony nosa i ust (rodzic musi posiadać własne środki ochrony).
 • Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 m.
 • W czasie przyprowadzania i odbierania dzieci, rodzicom nie wolno korzystać z łazienek i toalet przedszkolnych.
 • Rodzic ogranicza czas przebywania z dzieckiem w szatni do minimum tak, by umożliwić sprawne przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez pozostałych rodziców. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci minimalizują czas przebywania
 • na terenie przedszkola.
 • Po oddaniu dziecka nauczycielowi, bądź odebraniu go od nauczyciela po pobycie
 • w przedszkolu, rodzic/opiekun musi  niezwłocznie opuścić teren przedszkola.
 • Należy unikać przyprowadzania i odbioru dzieci przez osoby powyżej 60 roku życia.
 • W momencie przejęcia dziecka przez rodzica i udaniu się do szatni, dziecko nie wraca już do sali. Jeżeli czegoś zapomniało zabrać, zrobi to następnego dnia.
 • Rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w swoim najbliższym otoczeniu.
 • Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
 • Do placówki dzieci należy przeprowadzić najpóźniej do godziny 8:00, po tym czasie placówka będzie zamknięta i nie będzie przyjmowała dzieci.
 • Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do podania aktualnego numeru telefonu oraz odbierania telefonów od dyrektora i nauczyciela.

PROCEDURY NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 DZIECI/PRACOWNIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU

 • W przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka(duszności, kaszel, gorączkę)  sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 dziecko bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia (pomieszczenie po magazynie żywnościowym na parterze).
 • Pracownik pozostaje z dzieckiem i stara się utrzymać bezpieczny dystans.
 • Nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji i bezzwłocznie zawiadamia rodziców .
 • Rodzic po telefonie z przedszkola ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej, jak to możliwe, nie później niż 30 minut od otrzymania telefonu.
 • Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji wyposażone zostaje w osłonę ust i nosa.
 • Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 • W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenia rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania
 • Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • W przypadku potwierdzenia u wychowanka przedszkola zachorowania na COVID-19

rekomendowane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie

w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do

osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 • Pracownicy/obsługa przedszkola w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 • Pracownika należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 • Pracownik kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr  999 lub 112 i informuje, że może być zakażony COVID-19.
 • Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne),  za po zakończonej pracy zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 • Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 • Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 • Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 • W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 • Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.
 • Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,  a także obowiązujących przepisów prawa.
 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŻYWIENIA DZIECI – POSIŁKÓW W PRZEDSZKOLU.
 2. Posiłki podawane są na terenie przedszkola przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy  wydający posiłki:
 4. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 5. Myją ręce: przed rozpoczęciem pracy, przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, po zajmowaniu się odpadami/śmieciami, przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, po skorzystaniu z toalety, po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
 6. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 7. Odbierając posiłki od dostawców cateringu, zakładają środki ochrony osobistej: maski, lub przyłbice
 8. Wydając posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans  – co najmniej 1,5 metra;
 9. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora;
 10. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 11. Posiłki dzieciom podają woźne, opiekujące się daną grupą dzieci odbierają posiłki od osób wydających z zachowaniem odległości 1,5 metra.
 12. Po zakończeniu spożywania posiłku przez dzieci woźna myje stoły z użyciem detergentu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każde dziecko oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz przedszkola, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.

2.Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.