Działania Przedszkola w Zakresie Bezpieczeństwa Dziecka…

 Działania przedszkola w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie przedszkola, jak i poza nim  to podstawowe zadanie dla nauczycieli, opiekunów  oraz innych pracowników naszego przedszkola.

Dzieci mają bowiem małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, niejednokrotnie są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia, czy też życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci  w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych. Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady  i normy  wpajane dzieciom każdego dnia i konsekwentnie przestrzegane zarówno przez pracowników przedszkola  jak i  poszczególnych członków rodzin dzieci.

W naszym przedszkolu zostały opracowane programy wychowawczy i profilaktyczny, których celem jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach oraz rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka. Program  wychowawczy  Przedszkola  Publicznego nr 2 w Bartoszycach   został  stworzony  w oparciu o   Podstawę Programową   Wychowania Przedszkolnego.

Wychowanie w ogólnym spojrzeniu jest świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców lub nauczycieli.

Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje  i  ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające. Celem działań nauczyciela powinno być pośredniczenie w przekazywaniu i nadawaniu konkretnych treści wartościom uniwersalnym w czasie wspólnego działania, a przez to powodowanie wewnętrznego rozwoju dziecka.

Program  wychowawczy  ma na celu  poprawę  jakości  pracy  edukacyjnej, uwzględnia potrzeby  społeczności  przedszkolnej tj. dzieci, rodziców  i środowiska  oraz  pracowników. Integruje  nauczycieli i rodziców  w  realizowaniu celów  wychowawczych, ujednolica  oddziaływania  wychowawcze, kieruje  procesy  wychowawcze  na  właściwe  tory.

Program ten obejmuje różne aspekty bezpieczeństwa  w życiu naszych wychowanków:

 • BĄDŹ  KULTURALNY

 • BĄDŹ KOLEŻEŃSKI
 • KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE
 • POZNAJ TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE

Program Profilaktyczny ma na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń  z  udziałem  dzieci.  Promować i kształtować zdrowy styl życia. Zawiera on bloki tematyczne:

 • BEZPIECZEŃTWO NA CO DZIEŃ
 • PIRAMIDA ZDROWGO ŻYWIENIA
 • HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA
 • RUCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA
 • ZAGROŻENIA ZE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
 • AGRESJA I PRZEMOC

Program profilaktyczny wskazuje dzieciom:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć.
 • Jak słuchać uważnie.
 • Jak prosić o pomoc.
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.
 • Jak mówić przepraszam.
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem.
 • Jak rozwiązywać konflikty.
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji.
 • Jak pomagać innym.
 • Jak rozpoznawać  zagrożenie.
 • Jak mówić „nie”.

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w naszym przedszkolu jest dla nas bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne. Rola nauczyciela w realizacji tych przedsięwzięć to nie podanie gotowych schematów zachowań, ale uczenie dzieci przewidywania i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Zajęcia i zabawy z dziećmi realizowane są w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci tj. zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne, stwarzanie symulowanych sytuacji, wycieczki, spotkania np. z policjantem, strażakiem,  pielęgniarką. Ponieważ to nauczyciele  niezmiennie czuwają nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w przedszkolu, dlatego też już w pierwszych dniach pobytu dzieci w przedszkolu ustalono wspólnie z wychowankami  normy postępowania związane z ich bezpieczeństwem poprzez:

 • opracowanie kontraktu grupy, w którym zawarte są zasady zachowania się w sali przedszkolnej, zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z rówieśnikami oraz zasady właściwego korzystania  z zabawek,
 • zapoznanie dzieci z  regulaminem  zachowania się w ogrodzie przedszkolnym,
 • zaznajomienie dzieci z  sytuacjami  związanymi  z bezpieczeństwem na terenie przedszkola jak i poza nim.

Dodatkowo, nauczyciele w swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej wdrażają zagadnienia z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO i PROFILAKTYCZNEGO, które jasno określają zasady zachowań w typowych sytuacjach życiowych oraz w szczególnych przypadkach korzystają z form Pomocy psychologiczno – pedagogicznej.        W zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci istotna jest dla nas współpraca z rodzicami, gdyż liczymy na kontynuację i utrwalenie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu rodzinnym. Okazją do wymiany spostrzeżeń są  zajęcia otwarte jak również  spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami.  Wszelkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi – zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Dzieci wyposażone w wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia będą potrafiły przewidywać i unikać zagrożeń, posiadać wiedzę i umiejętność potrzebną do pokonywania trudnych sytuacji w przedszkolu, w domu, a następnie  w szkole.